مریم مقدسی به دلیل تشدید بیماری به بیمارستانی در تهران منتقل گردید

زایینی: ٣١-١٠-٢٠١٣ - هەتاوی: ١٣٩٢/٠٨/٠٩ - ١٧:٢٣ تاران
مریم مقدسی به دلیل تشدید بیماری به بیمارستانی در تهران منتقل گردید
کوردستان میدیا: "مریم مقدسی" زندانی سیاسی کُرد اهل نقده و محبوس در زندان اوین، به دلیل تشدید بیماری، به بیمارستانی در تهران منتقل گردید


بە گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، "مریم مقدسی" زندانی زن اهل نقده و محبوس در زندان اوین، چند روز قبل و در پی تشدید بیماری و بی‌توجهی مسئولین رژیم در زندان اوین بە بیمارستانی در تهران منتقل شدە است.

"مریم مقدسی" چند ماه قبل، نسبت بە وضعیت وخیم زندان و بی‌توجهی مسئولین رژیم در زندان اوین نسبت بە وضعیت بیماری کلیوی خود، دست بە اعتصاب غذا زده بود.

در همین رابطه، خانوادە "مریم مقدسی" پس از تماس تلفنی کوتاه از سوی دخترشان از زندان اوین و اطلاع از تشدید بیماری و وضعیت وخیم وی، راهی تهران شدە‌اند و پس از درخواست ملاقات با فرزندشان، اطلاع یافتەاند کە وی در بیمارستانی بستری است.

6901.jpg
مریم مقدسی زندانی سیاسی کُرد

به گزارش همین منبع خبری، اصرار خانوادە‌ی "مریم مقدسی" جهت اطلاع از محل بستری یا نگهداری وی بی‌نتیجە ماندە است و تا لحظە انتشار این خبر، موفق بە ملاقات و یا کسب اطمینان از وضعیت وی نگردیدەاند.

مریم مقدسی سال ١٣٨٩ و پس از اعدام زندانی سیاسی کُرد فرزاد کمانگر و تنی چند از فعالین سیاسی کە منجر بە اعتصابات گستردە در ایران و به ویژه شهرهای کُردنشین شدە بود بازداشت و بە "فعالیت و تبلیغ علیە نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم اسلامی ایران" متهم و از سوی دستگاه قضایی رژیم ایران به ٩ سال زندان محکوم شده است.