ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ

زایینی: ٠٨-١٠-٢٠١٧ - هەتاوی: ١٣٩٦/٠٧/١٦ - ١٠:٤٥ تاران
ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
"حسن کولیایی"

اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.

قرن‌هاست کە روح جاوادان‌خواە ملت کورد با جریانی مبارزە می‌کند کە می‌خواهد در جهت بە یغما بردن سرزمین کوردستان، ملتی را از دور تاریخی خود حذف کند اما این ملت هر بار قوی‌تر و وسیع‌تر از گذشتە پرچم مبارزە را برافراشتە نگه می‌دارد و بە نسل‌های آیندە می‌سپارد. آنان در این خیال واهی سیر می‌کنند کە سال‌هاست قلب تپندە کوردستان یعنی کرماشان را بە تسخیر خود درآوردەاند لذا هر کنشی در "مادرشهر" ملت کورد را تحمل نمی‌کنند و هر روز شماری از فرزندان راستین بیستون و دالاهو را بە زنجیر می‌کشند و از سوی دیگر سعی می‌کنند با ایجاد تفرقه‌های گویشی یا مذهبی در راستای تضعیف جنبش آزادیخواهی کوردستان به ویژه در کرماشان و ایلام گام بردارند، در حالی کە به خوبی می‌دانند تنوع، ویژگی بارز و برجستە ملت‌های بزرگ است ملت بزرگ کورد چنان قوی و بزرگ است کەهمزمان با یک آرمان و یک هدف علیە چهار اشغالگر در چهار سنگر مبارزە می‌کند و در هر برهە زمانی با ارادە آهنی و روح آزادیخواهی گامی بلند را برمی‌دارد و نومیدی را نسیب جاعلان تاریخ و اشغالگران میدان توحش سیاسی آن‌ها می‌کنند.

دستگیری پنج فعال کرماشانی در ١٦ شهریور ١٣٩٦ که برای حمایت از برادران و خواهران خود در بانه و سنه به خیابان‌ها آمده بودند تا به خاموشی حاکم بر زاگروس و کوردستان نه بگویند و تاریکی را به مبارزه بطلبند، نشان از عقب نشینی و شکست فاحش فاشیسم ایرانی‌ست کە در این اندیشیه غوطه‌ور بود کە راە کرماشان و ایلام و لورستان از جنبش آزادیخواهی کوردستان جداست و توانسته آنرا از راه اصلی منحرف نماید.

دستگیری فرزندان کرماشان اعتراف تلخ رژیم ایران اسلامی بە شکست پروسه آسمیلاسیون فرهنگی و نابودی ملت کورد است. جوانان کرماشانی با خلق این حماسه، فاشیسم ایرانی را در مبارزه‌ای نابرابر به جنگ طلبیدند. مبارزه‌ای که یک سوی آن مردان و زنانی قرار دارند که انسانیت و امید به آینده تمام سلاح آنان است و از سوی دیگر رژیمی که خاورمیانه را حیات خلوت خود تصور می‌کند و به انواع سلاح‌های پیشرفته مجهز است.

اما تاریخ این درس را به ما داده است که مبارزه برای عدالت، برابری و آزادی همیشه پیروز میدان بوده است، حتا اگر بهای آن سنگین باشد.

بی‌شک در میدان مبارزه‌ای که ما کوردها در آن گام نهاده‌ایم رذالت و عجز و درماندگی از آن اشغالگر است و آزادی و جاودانگی از آن ماست . گوارا باد این مدال مروارید بر بازوی تاریخ کورد و کوردستان و سربلندان تاریخ‌اند فرزندان کورد در کرماشان و ایلام کە افتخار ملت هستند.