برنامه و اساسنامه حزب دمکرات کردستان ایران

زایینی: ٢٤-٠٤-٢٠١٣ - هەتاوی: ١٣٩٢/٠٢/٠٤ - ١٠:١٩ تاران
برنامه و اساسنامه حزب دمکرات کردستان ایران
مصوبه کنگره پانزدهم
کنگره "تلاش برای اتحاد در راستای پیروزی"


برای دیدن برنامه و اساسنامه، روی PDF کلیک کنید