کوردستان میدیا

سه شنبه 23 مرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

20:55 - 29 اردیبهشت 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: خروج آمریکا از برجام