کوردستان میدیا

یکشنبه 28 مرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

12:06 - 9 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: اعتراضات و لزوم سازماندهی آن از سوی احزاب