• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٣٠ آبان ١٣٩۶ خورشیدی  

شاهو حسینی: بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

میلادی: ٠۶-٠٩-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠۶/١۶ - ١١:۴٨ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
شاهو حسینی: بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
کوردستان میدیا: کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی نامه‌ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران از آنها خواست که حامی کمپین جدید حزب دمکرات تحت عنوان "راسان" به معنی دوباره برخاستن باشند و در این جهت بکوشند.

حزب دمکرات در این نامه تأکید کرده است: مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

حزب دمکرات اعلام کرده است: این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان "راسان" بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با مبارزات نوین حزب دمکرات کردستان ایران با شاهو حسینی، فعال سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

١- با در نظر گرفتن کارنامه دو دهه گذشته حزب دمکرات، خیزش نوینی را که حزب دمکرات تحت عنوان "راسان" معرفی نموده در چهارچوب یک جنبش سیاسی قرار می‌گیرد؟

اساساً خیزش "راسان" بخشی جدایی‌ناپذیر از حزب دمکرات بوده و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری حزب دمکرات نیز نوعی خیزش و راسان بود، در دورەای که جامعه کردستان در حال گذار از یک جامعه سنتی بود، گذار از یک جنبش سنتی نیز به یک جنبش نوین و مدرن با ساختار و اندیشەای مدرن اجتناب ناپذیر بود، در یک چنین شرایطی حزب دمکرات به عنوان یک ساختار نوین مبتنی بر ناسیونالیسم بە عنوان اندیشەای مدرن شکل‌می‌گیرد و با اندکی فاصله جمهوری کردستان به عنوان محصول این خیزش نوین ظهور می‌کند.

این در واقع اولین خیزش حزب دمکرات است. دومین خیزش حزب دمکرات پس از انقلاب سال ١٣٥٧ و به وسیلە معمار بی‌نظیرش شهید دکتر قاسملو شکل‌ می‌گیرد کە دارای دو مشخصه اصلی است، اولین مشخصه آن استقلال حزب است در این دوره و دومین مشخصه بارز آن استقلال گفتمانی است که با مطرح شدن سوسیالیسم دمکراتیک حزب دست به یک خیزش گفتمانی می‌زند و در دورەای کە دو آوردگاه چپ و راست در اوج اقتدار سیاسی_نظامی خویش بودند، حزب دمکرات راهی میانە و سوم برمی‌گزیند بە عبارتی در سطح گفتمانی نیز حزب دست بە یک خیزش زدە و گفتمانی مستقل عرضە می‌کند، و البتە این روند بدون تردید جواب‌هایی منطقی بە تحولات داخلی، منطقەای و جهانی بود، بنابراین خیزش برای حزب با توجە بە روند سریع تحولات در سە سطح داخلی، منطقەای و جهانی روندی اجتناب ناپذیر بودە و هست. برای سنجش آنچه کە بە عنوان خیزش تازە حزب از آن بحث می‌شود ضروری است، نگاهی همە جانبە بە آن افکندە شود، تصور من بر این است هرگونە نگاه شعاری، احساسی و هیجانی بە این وضعیت نمی‌تواند دربرگیرندە همە واقعیت این تحول تازە باشد، برای اینکە بتوان این تحول تازە را بە عنوان یک جنبش سیاسی و یک خیزش تازە مورد تحلیل قرار داد، ضروری است زمینەهای داخلی، منطقەای و جهانی منجر بە ظهور آن، همچنین تحول گفتمانی و نظری منجر بە ظهور این خیزش بە عنوان نمود عینی بریدن از گذشتە و گذار بە دورە جدید و بە اصطلاح امروزی شدن بجاست که مورد بازخوانی و ارزیابی دقیقی قرار بگیرد، آنچکە در این خیزش جدید ملموس‌تر و جلوەگرتر بودە، بعد نظامی و حضور فیزیکی نیروهای پیشمرگ در داخل بودە، اما هنوز بعد گفتمانی و اندیشەایی کە این روند و حضور را بە عنوان یک ضرورت پیشنهاد کردە به نظر می‌رسد غایب است، در واقع اگر هر جنبشی سیاسی دو روی داشتە باشد شامل روی نظری و روی عملی، آنچکە تاکنون در این خیزش جدید بە چشم خوردە روی عملی در غیاب روی نظری آن است.

٢- چه راهکارهای را برای موفقیت این خیزش پیشنهاد می‌کنید؟

بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما خیزش زمینه‌های نظری، ساختاری، اقتصادی و استراتژیکی بسیار سنجیدەای را طلب می‌کند کە در غیاب هر کدام از این فاکتورها خیزش بە آن افق و چشم اندازی کە برایش تصور کردەاند بە نظر نمی‌رسد کە برسد. بنابراین برای موفقیت هر خیزشی باید افق و چشم‌اندازی برای آن ترسیم کرد، زمینەهای نظری، اقتصادی و استراتژیکی رسیدن بە آن را طراحی و فرض کردە، سپس اقدام بە اجریی شدن آن گردد.

٣- شکاف نسل در ایران چه تأثیری بر ساختار سیاسی ایران دارد؟ و این نسل جدید چگونه می‌تواند به این خیزش بپیوندد؟

ایران از آن جمله جوامعی است، كه در حال تجربه تغییرات ساختاری و ارزشی گستردەای است، بدون تردید تضادهای حاصل از این تغییرات در بخش‌های گوناگون جامعه زمینه را برای بروز مسئله "شكاف نسلی" و در شدیدترین حالت "گسستگی بین نسل‌ها" و بحران هویت ناشی از این امر فراهم کردە، نسل جدید "نوجوانان و جوانان" به شدت در حال گسست و انقطاع از ارزش‌های کهنه و متمایل به ارزش‌های مدرن هستند، این در حالی است که ساختار سیاسی حاکم بر ایران به شدت در حال ترویج ارزش‌های کهن و تقابل با ارزشهای جدید و مدرن است، بنابراین این روند به نوعی نسل نوجوان و جوان امروزی را به تقابل با حاکمیت کشانده.

نسل جوان به دنبال ارزش‌های امروزی و نوینی است، که حاکمیت به شدت از آنها روی گردان است، آزادی بزرگترین ارزشی است که نسل امروزی به دنبال آن است و این خیزش جدید در صورتی که بتواند در بعد نظری، گفتمانی با مرکزیت دال آزادی ارائه نماید، بدون تردید می‌تواند به حلقه اتصال نسل امروزی با این خیزش تبدیل شود، به عبارتی دیگر به دلیل خواست‌های و نیازهای امروزی نسل امروزی، تنها خیزشی امروزی و به روز در همه سطوح و ابعاد می‌تواند این نسل را به خود گره بزند.

٤- دیدگاه کلی شما در مورد خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی چه می‌باشد؟

بدون شک جامعه آرزومند و منتظر خیزش نوین و تازه از حزب دمکرات است، خیزشی با چشم‌انداز نظری، استراتژیکی و سیاسی تازه و به‌روز و اقدامی عملی منتج از این چشم‌اندازهای تازه، اقدامی که محصول واقع بینی سیاسی و نیاز واقعی جامعه و همسو با منافع کلی جامعه باشد، این روند انتظاری فراگیر و اجتناب ناپذیر است، اما به دلیل اینکه این مهم به تنهایی از عهده یک حزب سیاسی شاید برنیاید، حضور فراگیر روشنفکران، احزاب و بخش‌های گوناگون جامعه را طلب می‌کند، در چنین وضعیتی حزب دمکرات به دلیل آن سابقه درخشان، فراگیری و هژمونی که در افکار عمومی جامعه دارد می‌تواند پاشنه آشیل یک اتحاد و وحدت فراگیر اجتماعی باشد، تا با همیاری و کمک فراگیر بخش‌ها و ساختارهای گوناگون اجتماعی بتوان خیزشی فراگیر، گسترده و تأثیرگذار را شکل بدهند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٢ در این شمارە می‌خوانید:

ــ تروریست به خانه‌ات برگرد
ــ جمهوری اسلامی، منجلابی که جامعه ایران را در خود کشید
ــ مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
ــ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.