• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠٢ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

شاهو حسینی: بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

میلادی: ٠۶-٠٩-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠۶/١۶ - ١١:۴٨ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
شاهو حسینی: بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
کوردستان میدیا: کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی نامه‌ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران از آنها خواست که حامی کمپین جدید حزب دمکرات تحت عنوان "راسان" به معنی دوباره برخاستن باشند و در این جهت بکوشند.

حزب دمکرات در این نامه تأکید کرده است: مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

حزب دمکرات اعلام کرده است: این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان "راسان" بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با مبارزات نوین حزب دمکرات کردستان ایران با شاهو حسینی، فعال سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

١- با در نظر گرفتن کارنامه دو دهه گذشته حزب دمکرات، خیزش نوینی را که حزب دمکرات تحت عنوان "راسان" معرفی نموده در چهارچوب یک جنبش سیاسی قرار می‌گیرد؟

اساساً خیزش "راسان" بخشی جدایی‌ناپذیر از حزب دمکرات بوده و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری حزب دمکرات نیز نوعی خیزش و راسان بود، در دورەای که جامعه کردستان در حال گذار از یک جامعه سنتی بود، گذار از یک جنبش سنتی نیز به یک جنبش نوین و مدرن با ساختار و اندیشەای مدرن اجتناب ناپذیر بود، در یک چنین شرایطی حزب دمکرات به عنوان یک ساختار نوین مبتنی بر ناسیونالیسم بە عنوان اندیشەای مدرن شکل‌می‌گیرد و با اندکی فاصله جمهوری کردستان به عنوان محصول این خیزش نوین ظهور می‌کند.

این در واقع اولین خیزش حزب دمکرات است. دومین خیزش حزب دمکرات پس از انقلاب سال ١٣٥٧ و به وسیلە معمار بی‌نظیرش شهید دکتر قاسملو شکل‌ می‌گیرد کە دارای دو مشخصه اصلی است، اولین مشخصه آن استقلال حزب است در این دوره و دومین مشخصه بارز آن استقلال گفتمانی است که با مطرح شدن سوسیالیسم دمکراتیک حزب دست به یک خیزش گفتمانی می‌زند و در دورەای کە دو آوردگاه چپ و راست در اوج اقتدار سیاسی_نظامی خویش بودند، حزب دمکرات راهی میانە و سوم برمی‌گزیند بە عبارتی در سطح گفتمانی نیز حزب دست بە یک خیزش زدە و گفتمانی مستقل عرضە می‌کند، و البتە این روند بدون تردید جواب‌هایی منطقی بە تحولات داخلی، منطقەای و جهانی بود، بنابراین خیزش برای حزب با توجە بە روند سریع تحولات در سە سطح داخلی، منطقەای و جهانی روندی اجتناب ناپذیر بودە و هست. برای سنجش آنچه کە بە عنوان خیزش تازە حزب از آن بحث می‌شود ضروری است، نگاهی همە جانبە بە آن افکندە شود، تصور من بر این است هرگونە نگاه شعاری، احساسی و هیجانی بە این وضعیت نمی‌تواند دربرگیرندە همە واقعیت این تحول تازە باشد، برای اینکە بتوان این تحول تازە را بە عنوان یک جنبش سیاسی و یک خیزش تازە مورد تحلیل قرار داد، ضروری است زمینەهای داخلی، منطقەای و جهانی منجر بە ظهور آن، همچنین تحول گفتمانی و نظری منجر بە ظهور این خیزش بە عنوان نمود عینی بریدن از گذشتە و گذار بە دورە جدید و بە اصطلاح امروزی شدن بجاست که مورد بازخوانی و ارزیابی دقیقی قرار بگیرد، آنچکە در این خیزش جدید ملموس‌تر و جلوەگرتر بودە، بعد نظامی و حضور فیزیکی نیروهای پیشمرگ در داخل بودە، اما هنوز بعد گفتمانی و اندیشەایی کە این روند و حضور را بە عنوان یک ضرورت پیشنهاد کردە به نظر می‌رسد غایب است، در واقع اگر هر جنبشی سیاسی دو روی داشتە باشد شامل روی نظری و روی عملی، آنچکە تاکنون در این خیزش جدید بە چشم خوردە روی عملی در غیاب روی نظری آن است.

٢- چه راهکارهای را برای موفقیت این خیزش پیشنهاد می‌کنید؟

بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما خیزش زمینه‌های نظری، ساختاری، اقتصادی و استراتژیکی بسیار سنجیدەای را طلب می‌کند کە در غیاب هر کدام از این فاکتورها خیزش بە آن افق و چشم اندازی کە برایش تصور کردەاند بە نظر نمی‌رسد کە برسد. بنابراین برای موفقیت هر خیزشی باید افق و چشم‌اندازی برای آن ترسیم کرد، زمینەهای نظری، اقتصادی و استراتژیکی رسیدن بە آن را طراحی و فرض کردە، سپس اقدام بە اجریی شدن آن گردد.

٣- شکاف نسل در ایران چه تأثیری بر ساختار سیاسی ایران دارد؟ و این نسل جدید چگونه می‌تواند به این خیزش بپیوندد؟

ایران از آن جمله جوامعی است، كه در حال تجربه تغییرات ساختاری و ارزشی گستردەای است، بدون تردید تضادهای حاصل از این تغییرات در بخش‌های گوناگون جامعه زمینه را برای بروز مسئله "شكاف نسلی" و در شدیدترین حالت "گسستگی بین نسل‌ها" و بحران هویت ناشی از این امر فراهم کردە، نسل جدید "نوجوانان و جوانان" به شدت در حال گسست و انقطاع از ارزش‌های کهنه و متمایل به ارزش‌های مدرن هستند، این در حالی است که ساختار سیاسی حاکم بر ایران به شدت در حال ترویج ارزش‌های کهن و تقابل با ارزشهای جدید و مدرن است، بنابراین این روند به نوعی نسل نوجوان و جوان امروزی را به تقابل با حاکمیت کشانده.

نسل جوان به دنبال ارزش‌های امروزی و نوینی است، که حاکمیت به شدت از آنها روی گردان است، آزادی بزرگترین ارزشی است که نسل امروزی به دنبال آن است و این خیزش جدید در صورتی که بتواند در بعد نظری، گفتمانی با مرکزیت دال آزادی ارائه نماید، بدون تردید می‌تواند به حلقه اتصال نسل امروزی با این خیزش تبدیل شود، به عبارتی دیگر به دلیل خواست‌های و نیازهای امروزی نسل امروزی، تنها خیزشی امروزی و به روز در همه سطوح و ابعاد می‌تواند این نسل را به خود گره بزند.

٤- دیدگاه کلی شما در مورد خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی چه می‌باشد؟

بدون شک جامعه آرزومند و منتظر خیزش نوین و تازه از حزب دمکرات است، خیزشی با چشم‌انداز نظری، استراتژیکی و سیاسی تازه و به‌روز و اقدامی عملی منتج از این چشم‌اندازهای تازه، اقدامی که محصول واقع بینی سیاسی و نیاز واقعی جامعه و همسو با منافع کلی جامعه باشد، این روند انتظاری فراگیر و اجتناب ناپذیر است، اما به دلیل اینکه این مهم به تنهایی از عهده یک حزب سیاسی شاید برنیاید، حضور فراگیر روشنفکران، احزاب و بخش‌های گوناگون جامعه را طلب می‌کند، در چنین وضعیتی حزب دمکرات به دلیل آن سابقه درخشان، فراگیری و هژمونی که در افکار عمومی جامعه دارد می‌تواند پاشنه آشیل یک اتحاد و وحدت فراگیر اجتماعی باشد، تا با همیاری و کمک فراگیر بخش‌ها و ساختارهای گوناگون اجتماعی بتوان خیزشی فراگیر، گسترده و تأثیرگذار را شکل بدهند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.