• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٢ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٠١ آذر ١٣٩۶ خورشیدی  

مختار هوشمند: برخلاف تحلیلات غلط و نادرست مخالفان راسان، در شرایط کنونی بهتر می‌توان جمهوری اسلامی را در داخل ایران با مشکل و شکست مواجە کرد

میلادی: ١۴-٠٩-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠۶/٢۴ - ١٩:٠٧ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
مختار هوشمند: برخلاف تحلیلات غلط و نادرست مخالفان راسان، در شرایط کنونی بهتر می‌توان جمهوری اسلامی را در داخل ایران با مشکل و شکست مواجە کرد
کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی نامه‌ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران از آنها خواست که حامی کمپین جدید حزب دمکرات تحت عنوان "راسان" به معنی دوباره برخاستن باشند و در این جهت بکوشند.

حزب دمکرات در این نامه تأکید کرده است: مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

حزب دمکرات اعلام کرده است: این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان "راسان" بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با مبارزات نوین حزب دمکرات کردستان ایران با مختار هوشمند، فعال سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

١- آیا حزب دمکرات با شروع مبارزات نوین توانسته است رژیم را به چالش بکشد؟

هر چند حزب دمکرات کردستان ایران در فاز ابتدایی پروژە نوین مبارزاتی خود قرار دارد و هنوز "راسان" وارد مرحلە‌ای جدی نشدە است ولی با جرأت می‌توان ادعا کرد کە جمهوری اسلامی را بە چالش کشیدە است و اهمیتی کە رژیم در مانورهای رسانەای، اطلاعاتی، سیاسی و نظامی خود برای راسان قائل بودە است و اینکە تلاش کردە است مبارزات حزب دمکرات را بە عوامل خارجی نسب بدهد، نشان از آن دارد کە چە قدر حضور دوبارە نیروهای پیشمرگ در میان مردم کردستان رژیم را اذیت کردە است. بنابراین همینک مقابلە با خیزش نوین حزب دمکرات بە یک پروژە بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شدە است و این رژیم می‌خواهد بە هر طریق ممکن مانع از تداوم مبارزە شود کە البتە چنین چیزی ممکن نخواهد بود و چنانچە راسان وارد فاز جدی‌تری بشود مقابلە با آن برای رژیم سخت و پر هزینە خواهد بود.

٢- اقلیم کردستان عراق در آینده با راسان حزب دمکرات چگونه تعامل خواهد نمود؟

واضح و مبرهن است کە اقلیم کردستان عراق سالهاست با جمهوری اسلامی ارتباط دارد و علاوە بر روابط تجاری و اقتصادی، قراردادهای امنیتی هم میان حکومت اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی وجود دارد کە بخش عمدە‌ی آن مربوط بە احزاب کرد مخالف رژیم تهران است و بر مبنای همین قراردادها و البتە در راستای تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی اقلیم کردستان، نزدیک بە دو دهە بود کە ما شاهد حضور عمدە و جدی نیروهای پیشمرگ در کردستان ایران نبودیم. حال اینکە مبارزات نوین حزب دمکرات چە تأثیراتی بر مردم کردستان عراق و حکومت اقلیم خواهد داشت و یا در صورت تداوم راسان جمهوری اسلامی چە فشارهایی را متوجە احزاب کرد عراقی خواهد کرد و تعامل آنان با حزب دمکرات چگونە خواهد بود، اینها موضوعات و سوالاتی هستند کە نمی‌توان همینک با قاطعیت بە آنها پاسخ داد.

خوشبختانە تا بە حال هیچکدام از احزاب کرد عراقی با خیزش نوین حزب دمکرات مخالفتی جدی نکردەاند و از این حزب نخواستەاند کە بە تحرکات سیاسی و تبلیغی خود در کرستان ایران پایان دهد و تدوام یا عدم تداوم این نوع تعامل بستگی بە فشارهایی خواهد داشت کە ممکن است طرف ایرانی در آیندە آنها را اعمال بکند. در همین رابطە می‌توان گفت کە نبود یک دولت مقتدر و متحد در کردستان عراق، در این برهە زمانی بە نفع راسان بودە است چون دولتی کە وجود دارد دارای چنان اتوریتە و اقتداری نیست کە بتواند خواستەهای جمهوری اسلامی را آنچنان کە باید و شاید برآوردە بکند. احزاب سیاسی هم کە بازیگران اصلی سیاست در اقلیم کردستان هستند نە می‌توانند بە صورت یکجانبە بر حزب دمکرات فشار بیاورند نە ممکن است در این رابطە بە یک اجماع نظر برسند و یک فشار گروهی اعمال بکنند. مردم کردستان عراق هم در شرایط کنونی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند کە این مشکلات ریشە در سیستم ناموفق حکومتداری در این بخش از کردستان دارد. در واقع مشکلات درست در زمانی بە وجود آمدە است کە احزاب کردستان ایران از جملە حزب دمکرات جهت بهبود وضعیت در اقلیم کردستان، تن بە کمپ نشینی دادە بودند. بنابراین از سرگیری مبارزە توسط احزاب کرد ایرانی نمی‌تواند کوچکترین تأثیری بر وضعیت معیشتی مردم کردستان عراق داشتە باشد.

حکومت اقلیم و احزاب سیاسی هم نمی‌توانند چنین ادعایی را مطرح بکنند چون خود عامل اصلی بحران در کردستان عراق بودەاند و اگر چنین هم بکنند کسی ادعایشان را باوڕ نخواهد کرد. از طرف دیگر هم نباید باور کرد کە در صورت تداوم راسان، جمهوی اسلامی مرزهایش را بە روی کردستان عراق خواهد بست چون مراودات بازرگانی جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم بیشتر بە نفع ایران بودە است و بدون شک تأثیرات بستە شدن این مرزها هم بیشتر بە ضرر رژیم اسلامی خواهد بود. همچنین جمهوری اسلامی خوب میداند زمان آن بە سر آمدە کە بخواهد از طریق اعمال فشار بە مردم و احزاب کردستان عراق، مبارزات حزب دمکرات و دیگر احزاب کرد ایرانی را بە تعویق بیاندازد و این بە همان اندازە سخت و غیر ممکن خواهد بود کە نیروهای تروریستی این رژیم بخواهند بە بهانە سرکوب حزب دمکرات کردستان ایران بار دیگر بە اقلیم کردستان لشکرکشی بکنند.

٣- آیا مبارزه مسلحانه آخرین آلترناتیو مبارزه با جمهوری اسلامی است؟

طبیعی است موقعی کە طرف مقابل نظامی کاملا توتالیتر و سرکوبگر است و هیچ اعتقادی بە مبارزات مسالمت آمیز و سیاسی و حل مشکلات از طریق مذاکرە ندارد، راهی جز مبارزە مسلحانە وجود نخواهد داشت. تا جایی کە بە حزب دمکرات کردستان ایران مربوط بودە است این حزب همیشە بر حل مسئلە کرد از طریق مسالمت آمیز و مذاکرە تأکید کردە است و در این راه متحمل هزینەهای سنگینی هم شدە است. ولی جمهوری اسلامی عملاً این را ثابت کردە است کە هیچ اعتقادی بە حل مشکلات و مسائل داخلی ایران از طریق مذاکرە ندارد. حتی قادر بە تحمل افرادی نیست کە ضمن اعتقاد بە مبانی نظری و عقیدتی نظام، اصلاحات محدودی را در سطوح مدیریتی کشور پیشنهاد کردەاند. این رژیم از ابتدا بە گونەای سیستماتیک سعی در انکار حقوق ملیت‌های ایران داشتە است و بە طور ویژە بە سرکوب کردها دست زدە است. در مقابل هم حرکت آزادیخواهی کردها در فرم‌های مختلف در جریان بودە است. حزب دمکرات کردستان ایران همیشە سنگر اصلی دفاع از آرمان‌های ملت کرد بودە است و در این راستا فرم‌های مختلف مبارزاتی را تجربە کردە است.

"راسان" ادامە همان روند است منتها در شریطی متفاوت‌تر متفاوت بە این لحاظ کە در مقایسە با سال‌های قبل، مبارزە مسلحانە در شرایط کنونی می‌تواند در فاصلە زمانی کمتری دستاوردهای بزرگی برای حزب دمکرات و کردها داشتە باشد. بنابراین می‌توان گفت کە تصمیم رهبری حزب دمکرات کردستان ایران برای از سرگیری مبارزات مسلحانە، تصمیمی کاملاً بە جا و ضروری بودە است و از همین الان هم می‌توان تأثیرات و دستاوردهای آن را در سطح داخلی، منطقەای و جهانی دید.

٤- چرا برخی از جریانات کردی برای انتقاد از راسان حزب دمکرات به استدلال‌های رژیم بسنده می‌کنند؟

در واقع "راسان" فقط موجب ترس و وحشت سردمدارن جمهوری اسلامی نشدە است بلکە افراد و احزاب مخالف جمهوری اسلامی را هم نگران کردە است. احزاب و جریان‌های غیر کورد بیشتر بە بهانە حفظ تمامیت ارضی ایران، با خیزش نوین حزب دمکرات کردستان ایران مخالفت می‌کنند. آنها پیش از هر چیز راسان را اقدامی جهت تجزیە ایران می‌دانند کە گویا کشوری همچون عربستان سعودی آن را ساپورت و حمایت می‌کند. این طرز فکر را همان اندازە کە محسن رضایی تبلیغ می‌کند، عباس میلانی بدان معتقد است و بی بی سی فارسی هم آنرا دامن می‌زند و این یعنی یک همسویی تمام عیار با جمهوری اسلامی. جالب اینجاست کە برخی جریان‌های کوردی هم مواضعشان در قبال خیزش نوین حزب دمکرات، تفاوتی با مواضع سران جمهوری اسلامی و پان ایرانیست‌ها ندارد. آنانی کە در تعامل با جمهوری اسلامی خود را انقلابی‌تر از حزب دمکرات کردستان ایران بە حساب می‌آوردند، همینک بە منتقدین جدی "راسان" تبدیل شدەاند! اما دلیل عمدەی همسو شدن آنان با جمهوری اسلامی نە ترس از تجزیە ایران بلکە ترس از احیاء فرهنگ و سنت مبارزاتی حزب دمکرات است. حزب کارگران کردستان کە پس از چند سال تلاش نتوانست جنبش آزادیخواهی کورد در کردستان ایران را بە انحصار خود درآورد و پس از جنگ جاسوسان (٢٠١١) پژاک را از ادامە فعالیت علیە جمهوری اسلامی بازداشت، یکی از مخالفان جدی پروژە نوین مبارزاتی حزب دمکرات کردستان ایران محسوب می‌شود. این جریان کە پیشتر حزب دمکرات را بە بهانە کمپ نشین بودن و کنار گداشتن مبارزە مسلحانە سرزنش می‌کرد، موقعی کە پیشمرگە‌ها در حال برداشتن قدم‌های اول "راسان" بودند، آنان را مورد حملە قرار داد. پس از آن هم هیچگاه دست از مخالفت راسان برنداشت و اقدام بە تکرار ادعاهای واهی و دروغینی کرد کە دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در راستای جنگ روانی خود علیە حزب دمکرات کردستان ایران، آن را تهیە و ترویج می‌دادند.

احزاب وابستە و همسو با پ.ک.ک در بخش‌های مختلف کوردستان هم، همان سیاست را دنبال کردند و مبلغ و مروج تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی شدند. احزاب دیگری هم بلافاصلە پس از آغاز پروژە نوین مبارزاتی حزب دمکرات کردستان ایران، بە گونەای بسیار ناشیانە اقدام بە کاشتن بذر ناامیدی میان مردم کورد کردە و بهتر و رساتر از مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ندای شکست‌ناپذیری رژیم را سر زدند!

حال با توجە بە نکاتی کە اشارە شد، می‌توان گفت تفاوت عمدە حزب دمکرات کردستان ایران با دیگر احزاب، در این است کە رهبری این حزب بدون هیچ ترس و واهمەای حرکت در جهت مخالف را انتخاب کرد و در مدت زمان کوتاهی حضور و فداکاری پیشمرگەهای این حزب در مناطق مختلف شرق کردستان، این را ثابت کرد کە برخلاف ادعاهایی کە میشد، جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر، مردم کردستان مثل همیشە پشتیبان نیروی پیشمرگ و سنت مبارزاتی حزب دمکرات کردستان ایران هم قابل احیاء و تدام است.

٥- دیدگاه کلی شما در مورد خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی چه می‌باشد؟

هرچند این خیزش می‌توانست در سال‌های قبل هم اتفاق بیفتد و پیشتر هم چنین خواستەای در میان طیفی از رهبری و بدنە حزب دمکرات کردستان ایران مطرح بودە است ولی شرایط کنونی مناسب‌ترین مقطع زمانی برای عملی کردن این ارادە بود و خوشبختانە رهبری حزب دمکرات بە خوبی این را تشخیص داد. برخلاف تحلیلات غلط و نادرست مخالفان راسان، در شرایط کنونی بهتر می‌توان جمهوری اسلامی را در داخل ایران با مشکل و شکست مواجە کرد و آسان‌تر می توان این جزیرە آرامش را دچار بحران کرد. در همین چند ماه کە از شروع خیزش حزب دمکرات می‌گذرد، بر همگان ثابت شد کە نیروی پیشمرگ هر وقت ارادە بکند می‌تواند با تروریست‌های جمهوری اسلامی مقابلە بکند و شکست‌شان بدهد. بدون شک ادامە راسان بیشتر این را بر حامیان و مخالفان خیزش نوین حزب دمکرات اثبات خواهد کرد و خواهیم دید کە نیروهای تا دندان مسلح جمهوری اسلامی چگونە توان مقابلە با نیروهای آزادیخواه کرد را نخواهند داشت و البتە چنین چیزی بدون همکاری مردم کردستان ممکن نخواهد بود کە خوشبختانە تا بە اینجا بە صورت همە جانبەای از راسان حمایت کردەاند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٣ در این شمارە می‌خوانید:

ــ مبارزه کورد و موانع آن
ــ زلزله‌ی سیاسی
ــ شکست کرکوک پایان راه نیست
ــ کرماشان در آئینه زلزله
 • کرماشان در آئینه‌ زلزله کرماشان در آئینه‌ زلزله
  از سوی دیگر حکومت ایران برای آنکه سیاست‌های فاشیستی‌اش در قبال زلزله‌زدگان و عدم کمک‌رسانی به آن‌ها عیان نشود مانع از ورود خبرنگاران مستقل و خارجی به مناطق زلزله‌زده شد. در همین رابطه "توماس ارد بریک" گزارشگر نیویورک تایمز آمریکا در تویتی نوشت: "همزمان با وقوع زلزله در کوردستان، به گزارشگران اجازه ورود به محل حادثه را نداده‌اند".
 • مبارزه کورد و موانع آن مبارزه کورد و موانع آن
  این علل که تاثیرات آن کمتر از دو علت اولیه نبوده، شامل نیروهای بومی می‌باشد که در جهت تأمین منافع خویش با نیروهای بیرونی در سرکوب نهضت‌های مردمی سهیم بوده و ملت کورد را در راه رسیدن به خواسته‌ها و آرمان‌های‌شان دچار مشکلاتی نموده‌اند و بیش از نیمی از فشار نیروهای حاکم توسط این گروه به اجرا گذاشته می‌شود.
 • زلزله‌ی سیاسی زلزله‌ی سیاسی
  در آن شامگاهی که زلزله‌ای شدید کوردستان را لرزاند و چندین شهر این دیار را در استان کرماشان با فاجعه‌ای انسانی روبرو ساخت، جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که از زیان‌های آن دور است، اما زیاد طول نکشید که زلزله‌ای سیاسی سرتاپای رژیم را به لرزه اندخت.
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".