• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۴ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠۵ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

مختار هوشمند: برخلاف تحلیلات غلط و نادرست مخالفان راسان، در شرایط کنونی بهتر می‌توان جمهوری اسلامی را در داخل ایران با مشکل و شکست مواجە کرد

میلادی: ١۴-٠٩-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠۶/٢۴ - ١٩:٠٧ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
مختار هوشمند: برخلاف تحلیلات غلط و نادرست مخالفان راسان، در شرایط کنونی بهتر می‌توان جمهوری اسلامی را در داخل ایران با مشکل و شکست مواجە کرد
کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی نامه‌ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران از آنها خواست که حامی کمپین جدید حزب دمکرات تحت عنوان "راسان" به معنی دوباره برخاستن باشند و در این جهت بکوشند.

حزب دمکرات در این نامه تأکید کرده است: مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

حزب دمکرات اعلام کرده است: این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان "راسان" بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با مبارزات نوین حزب دمکرات کردستان ایران با مختار هوشمند، فعال سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

١- آیا حزب دمکرات با شروع مبارزات نوین توانسته است رژیم را به چالش بکشد؟

هر چند حزب دمکرات کردستان ایران در فاز ابتدایی پروژە نوین مبارزاتی خود قرار دارد و هنوز "راسان" وارد مرحلە‌ای جدی نشدە است ولی با جرأت می‌توان ادعا کرد کە جمهوری اسلامی را بە چالش کشیدە است و اهمیتی کە رژیم در مانورهای رسانەای، اطلاعاتی، سیاسی و نظامی خود برای راسان قائل بودە است و اینکە تلاش کردە است مبارزات حزب دمکرات را بە عوامل خارجی نسب بدهد، نشان از آن دارد کە چە قدر حضور دوبارە نیروهای پیشمرگ در میان مردم کردستان رژیم را اذیت کردە است. بنابراین همینک مقابلە با خیزش نوین حزب دمکرات بە یک پروژە بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شدە است و این رژیم می‌خواهد بە هر طریق ممکن مانع از تداوم مبارزە شود کە البتە چنین چیزی ممکن نخواهد بود و چنانچە راسان وارد فاز جدی‌تری بشود مقابلە با آن برای رژیم سخت و پر هزینە خواهد بود.

٢- اقلیم کردستان عراق در آینده با راسان حزب دمکرات چگونه تعامل خواهد نمود؟

واضح و مبرهن است کە اقلیم کردستان عراق سالهاست با جمهوری اسلامی ارتباط دارد و علاوە بر روابط تجاری و اقتصادی، قراردادهای امنیتی هم میان حکومت اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی وجود دارد کە بخش عمدە‌ی آن مربوط بە احزاب کرد مخالف رژیم تهران است و بر مبنای همین قراردادها و البتە در راستای تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی اقلیم کردستان، نزدیک بە دو دهە بود کە ما شاهد حضور عمدە و جدی نیروهای پیشمرگ در کردستان ایران نبودیم. حال اینکە مبارزات نوین حزب دمکرات چە تأثیراتی بر مردم کردستان عراق و حکومت اقلیم خواهد داشت و یا در صورت تداوم راسان جمهوری اسلامی چە فشارهایی را متوجە احزاب کرد عراقی خواهد کرد و تعامل آنان با حزب دمکرات چگونە خواهد بود، اینها موضوعات و سوالاتی هستند کە نمی‌توان همینک با قاطعیت بە آنها پاسخ داد.

خوشبختانە تا بە حال هیچکدام از احزاب کرد عراقی با خیزش نوین حزب دمکرات مخالفتی جدی نکردەاند و از این حزب نخواستەاند کە بە تحرکات سیاسی و تبلیغی خود در کرستان ایران پایان دهد و تدوام یا عدم تداوم این نوع تعامل بستگی بە فشارهایی خواهد داشت کە ممکن است طرف ایرانی در آیندە آنها را اعمال بکند. در همین رابطە می‌توان گفت کە نبود یک دولت مقتدر و متحد در کردستان عراق، در این برهە زمانی بە نفع راسان بودە است چون دولتی کە وجود دارد دارای چنان اتوریتە و اقتداری نیست کە بتواند خواستەهای جمهوری اسلامی را آنچنان کە باید و شاید برآوردە بکند. احزاب سیاسی هم کە بازیگران اصلی سیاست در اقلیم کردستان هستند نە می‌توانند بە صورت یکجانبە بر حزب دمکرات فشار بیاورند نە ممکن است در این رابطە بە یک اجماع نظر برسند و یک فشار گروهی اعمال بکنند. مردم کردستان عراق هم در شرایط کنونی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند کە این مشکلات ریشە در سیستم ناموفق حکومتداری در این بخش از کردستان دارد. در واقع مشکلات درست در زمانی بە وجود آمدە است کە احزاب کردستان ایران از جملە حزب دمکرات جهت بهبود وضعیت در اقلیم کردستان، تن بە کمپ نشینی دادە بودند. بنابراین از سرگیری مبارزە توسط احزاب کرد ایرانی نمی‌تواند کوچکترین تأثیری بر وضعیت معیشتی مردم کردستان عراق داشتە باشد.

حکومت اقلیم و احزاب سیاسی هم نمی‌توانند چنین ادعایی را مطرح بکنند چون خود عامل اصلی بحران در کردستان عراق بودەاند و اگر چنین هم بکنند کسی ادعایشان را باوڕ نخواهد کرد. از طرف دیگر هم نباید باور کرد کە در صورت تداوم راسان، جمهوی اسلامی مرزهایش را بە روی کردستان عراق خواهد بست چون مراودات بازرگانی جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم بیشتر بە نفع ایران بودە است و بدون شک تأثیرات بستە شدن این مرزها هم بیشتر بە ضرر رژیم اسلامی خواهد بود. همچنین جمهوری اسلامی خوب میداند زمان آن بە سر آمدە کە بخواهد از طریق اعمال فشار بە مردم و احزاب کردستان عراق، مبارزات حزب دمکرات و دیگر احزاب کرد ایرانی را بە تعویق بیاندازد و این بە همان اندازە سخت و غیر ممکن خواهد بود کە نیروهای تروریستی این رژیم بخواهند بە بهانە سرکوب حزب دمکرات کردستان ایران بار دیگر بە اقلیم کردستان لشکرکشی بکنند.

٣- آیا مبارزه مسلحانه آخرین آلترناتیو مبارزه با جمهوری اسلامی است؟

طبیعی است موقعی کە طرف مقابل نظامی کاملا توتالیتر و سرکوبگر است و هیچ اعتقادی بە مبارزات مسالمت آمیز و سیاسی و حل مشکلات از طریق مذاکرە ندارد، راهی جز مبارزە مسلحانە وجود نخواهد داشت. تا جایی کە بە حزب دمکرات کردستان ایران مربوط بودە است این حزب همیشە بر حل مسئلە کرد از طریق مسالمت آمیز و مذاکرە تأکید کردە است و در این راه متحمل هزینەهای سنگینی هم شدە است. ولی جمهوری اسلامی عملاً این را ثابت کردە است کە هیچ اعتقادی بە حل مشکلات و مسائل داخلی ایران از طریق مذاکرە ندارد. حتی قادر بە تحمل افرادی نیست کە ضمن اعتقاد بە مبانی نظری و عقیدتی نظام، اصلاحات محدودی را در سطوح مدیریتی کشور پیشنهاد کردەاند. این رژیم از ابتدا بە گونەای سیستماتیک سعی در انکار حقوق ملیت‌های ایران داشتە است و بە طور ویژە بە سرکوب کردها دست زدە است. در مقابل هم حرکت آزادیخواهی کردها در فرم‌های مختلف در جریان بودە است. حزب دمکرات کردستان ایران همیشە سنگر اصلی دفاع از آرمان‌های ملت کرد بودە است و در این راستا فرم‌های مختلف مبارزاتی را تجربە کردە است.

"راسان" ادامە همان روند است منتها در شریطی متفاوت‌تر متفاوت بە این لحاظ کە در مقایسە با سال‌های قبل، مبارزە مسلحانە در شرایط کنونی می‌تواند در فاصلە زمانی کمتری دستاوردهای بزرگی برای حزب دمکرات و کردها داشتە باشد. بنابراین می‌توان گفت کە تصمیم رهبری حزب دمکرات کردستان ایران برای از سرگیری مبارزات مسلحانە، تصمیمی کاملاً بە جا و ضروری بودە است و از همین الان هم می‌توان تأثیرات و دستاوردهای آن را در سطح داخلی، منطقەای و جهانی دید.

٤- چرا برخی از جریانات کردی برای انتقاد از راسان حزب دمکرات به استدلال‌های رژیم بسنده می‌کنند؟

در واقع "راسان" فقط موجب ترس و وحشت سردمدارن جمهوری اسلامی نشدە است بلکە افراد و احزاب مخالف جمهوری اسلامی را هم نگران کردە است. احزاب و جریان‌های غیر کورد بیشتر بە بهانە حفظ تمامیت ارضی ایران، با خیزش نوین حزب دمکرات کردستان ایران مخالفت می‌کنند. آنها پیش از هر چیز راسان را اقدامی جهت تجزیە ایران می‌دانند کە گویا کشوری همچون عربستان سعودی آن را ساپورت و حمایت می‌کند. این طرز فکر را همان اندازە کە محسن رضایی تبلیغ می‌کند، عباس میلانی بدان معتقد است و بی بی سی فارسی هم آنرا دامن می‌زند و این یعنی یک همسویی تمام عیار با جمهوری اسلامی. جالب اینجاست کە برخی جریان‌های کوردی هم مواضعشان در قبال خیزش نوین حزب دمکرات، تفاوتی با مواضع سران جمهوری اسلامی و پان ایرانیست‌ها ندارد. آنانی کە در تعامل با جمهوری اسلامی خود را انقلابی‌تر از حزب دمکرات کردستان ایران بە حساب می‌آوردند، همینک بە منتقدین جدی "راسان" تبدیل شدەاند! اما دلیل عمدەی همسو شدن آنان با جمهوری اسلامی نە ترس از تجزیە ایران بلکە ترس از احیاء فرهنگ و سنت مبارزاتی حزب دمکرات است. حزب کارگران کردستان کە پس از چند سال تلاش نتوانست جنبش آزادیخواهی کورد در کردستان ایران را بە انحصار خود درآورد و پس از جنگ جاسوسان (٢٠١١) پژاک را از ادامە فعالیت علیە جمهوری اسلامی بازداشت، یکی از مخالفان جدی پروژە نوین مبارزاتی حزب دمکرات کردستان ایران محسوب می‌شود. این جریان کە پیشتر حزب دمکرات را بە بهانە کمپ نشین بودن و کنار گداشتن مبارزە مسلحانە سرزنش می‌کرد، موقعی کە پیشمرگە‌ها در حال برداشتن قدم‌های اول "راسان" بودند، آنان را مورد حملە قرار داد. پس از آن هم هیچگاه دست از مخالفت راسان برنداشت و اقدام بە تکرار ادعاهای واهی و دروغینی کرد کە دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در راستای جنگ روانی خود علیە حزب دمکرات کردستان ایران، آن را تهیە و ترویج می‌دادند.

احزاب وابستە و همسو با پ.ک.ک در بخش‌های مختلف کوردستان هم، همان سیاست را دنبال کردند و مبلغ و مروج تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی شدند. احزاب دیگری هم بلافاصلە پس از آغاز پروژە نوین مبارزاتی حزب دمکرات کردستان ایران، بە گونەای بسیار ناشیانە اقدام بە کاشتن بذر ناامیدی میان مردم کورد کردە و بهتر و رساتر از مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ندای شکست‌ناپذیری رژیم را سر زدند!

حال با توجە بە نکاتی کە اشارە شد، می‌توان گفت تفاوت عمدە حزب دمکرات کردستان ایران با دیگر احزاب، در این است کە رهبری این حزب بدون هیچ ترس و واهمەای حرکت در جهت مخالف را انتخاب کرد و در مدت زمان کوتاهی حضور و فداکاری پیشمرگەهای این حزب در مناطق مختلف شرق کردستان، این را ثابت کرد کە برخلاف ادعاهایی کە میشد، جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر، مردم کردستان مثل همیشە پشتیبان نیروی پیشمرگ و سنت مبارزاتی حزب دمکرات کردستان ایران هم قابل احیاء و تدام است.

٥- دیدگاه کلی شما در مورد خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی چه می‌باشد؟

هرچند این خیزش می‌توانست در سال‌های قبل هم اتفاق بیفتد و پیشتر هم چنین خواستەای در میان طیفی از رهبری و بدنە حزب دمکرات کردستان ایران مطرح بودە است ولی شرایط کنونی مناسب‌ترین مقطع زمانی برای عملی کردن این ارادە بود و خوشبختانە رهبری حزب دمکرات بە خوبی این را تشخیص داد. برخلاف تحلیلات غلط و نادرست مخالفان راسان، در شرایط کنونی بهتر می‌توان جمهوری اسلامی را در داخل ایران با مشکل و شکست مواجە کرد و آسان‌تر می توان این جزیرە آرامش را دچار بحران کرد. در همین چند ماه کە از شروع خیزش حزب دمکرات می‌گذرد، بر همگان ثابت شد کە نیروی پیشمرگ هر وقت ارادە بکند می‌تواند با تروریست‌های جمهوری اسلامی مقابلە بکند و شکست‌شان بدهد. بدون شک ادامە راسان بیشتر این را بر حامیان و مخالفان خیزش نوین حزب دمکرات اثبات خواهد کرد و خواهیم دید کە نیروهای تا دندان مسلح جمهوری اسلامی چگونە توان مقابلە با نیروهای آزادیخواه کرد را نخواهند داشت و البتە چنین چیزی بدون همکاری مردم کردستان ممکن نخواهد بود کە خوشبختانە تا بە اینجا بە صورت همە جانبەای از راسان حمایت کردەاند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.