• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۵ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠۶ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

چند پرسش در مورد حضور رئیسی در انتخابات

میلادی: ٠٨-٠۴-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠١/١٩ - ١٩:۴٣ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
چند پرسش در مورد حضور رئیسی در انتخابات
آگری اسماعیل‌نژاد

بە جرائت میتوان گفت کە مهمترین رویداد انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٦ حضور ابراهیم رئیسی در این انتخابات است پس بهتر از نوشتە را با این سوال آغاز کنیم، چرا آمدن رئیسی اهمیت دارد؟

آنچە آمدن رئیسی را اهمیت دار کردە است این است کە با آمدن رئیسی تقریبا جناح اصولگرای درون رژیم جمهوری اسلامی بە نوعی یکدستگی و اتحاد نزدیک میشود، و مهمترین مدرک برای این گفتە انتخابات درون حزبی "جبهە مردمی نیروهای انقلابی" است ، این جریان اصولگرای کە از اتحاد سە جریان حامیان خامنەایی ، سپاە پاسداران و روحانیون اصولگرای حوزە علمیە تشکیل شدە است، در انتخابات درون سازمانی خود کە در روز ١٧ فروردین ١٣٩٦ برگزار شد از ٢٣٧٨ رای اخذ شدە ٢١٤٧ رای را بە ابراهیم رئیسی دادند؛ اگر ٤٥ رای ناصحیح این انتخابات را از این آمار کم کنیم، تقریبا ٩٢% اعضا دومین "مجمع ملی جمنا" بە ابراهیم رئیسی رای گفتند.

این در حالی است کە قالیباف چهارمین کاندیدای لیست جمنا و شناختە شدەترین کاندیدای اصولگریان در افکار عمومی ایران ١٣٧٣ رای یعنی ٥٨.٨% آرا، را کسب کردە است.

کاندیدا دوم جمنا نیز تنها ٦٦% آرا را کسب کردە است. پس باید اظهار کرد در گام اول رئیسی توانستە است نوعی اجماع در بین اصولگرایان ایجاد کند.

پرسش بعدی این است کە چرا اصولگرایان در پی اجماع هستند؟
برای جواب این پرسش باید بە موضوعاتی جز آمدن رئیسی نیز اشارە کرد، اصولگریان در چند ماە گذشتە با ایجاد "جبهە مردمی نیروهای انقلابی" تلاش کردەاند، کە طیفهای اصلی موجود در جریان موسوم بە اصولگرای را در یک تشکل جمع کنند، و کار تنها بە اینجا ختم نمیشود، و بلکە ١٧ فروردین همزمان با انتخاب کاندیداجمنا برای دوازدهمین دورە ریاست جمهوری، دو نفر از پیروان اهل سنت را بە اعضا شورای مرکزی خود اضافە میکند، انتخاب این دو نفر سنی مذهب برای عضویت در شورای مرکزی جمنا در حالی صورت میگیرد، کە بر اساس آماری اعلامی از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی در تمامی ٥ انتخابات ریاست جمهوری گذشتە، کاندیدا اصولگریان کمترین میزان رای را در مناطق غیرە فارس و بلاخص سنی نشین داشتە است، البتە بر عکس جناح درون حکومتی اصلاح‌طلب ، جناح درون حکومتی اصولگرا تا حال سعی نکردە از طریق دادن امتیاز و یا نوعی تبعیض مثبت نظر اتنیک‌های و سنی مذهبان را جلب کند.

پس اگر موضوع حضور ابراهیم رئیسی بە عنوان مهمترین مهرە وابستە بە اصولگریان کە توانای مقابلە با روحانی و ایجاد اجماع در بین اصولگریان را دارد، بە تلاش برای کسب آرا در بین اتنیک‌ها و اقلیت سنی مذهبان اضافە کنیم و مسئلە تشکیل جمنا را نیز مدنظر بگیرم بە آسانی میتوان گفت کە تلاش اصولگریان در انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٦ نوعی خیزش سیاسی است و خارج از تعارفات و عادات انتخاباتی موجود در رژیم جمهوری اسلامی است.

یکی از پرسشهای دیگر در مورد آمدن ابراهیم رئیسی تولیت آرامگاە امام رضا ، امام هشتم شیعیان بە مسئلە دست داشتن مستقیم او در کشتار زندانیان سیاسی ربط دادە میشود، موضوع دست داشتن رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی دهە ٦٠ این پرسش را ایجاد میکند، آیا حضور این فرد در جبهە اصولگریان مسبب آن نمی‌شود، کە مردم بیشتر روی خوش بە روحانی نشان دهند؟

قبل از جواب این پرسش باید اظهار کرد، کە اگر معیار دست داشتن در کشتار و جنایات جمهوری اسلامی را بعنوان عاملی برای رای و یا عدم رای بە یک فرد در جمهوری اسلامی تلقی کنیم، باید گفت خود حسن روحانی کە مدت ١٦ سال، عنوان دبیر شورای امنیت ملی را در جمهوری اسلامی داشتە است، آیا از ابراهیم رئیسی کمتر در جنایات رژیم مشارکت کردە است؟!

بیگمان وجود و تداوم جمهوری اسلامی در گرو جنایت‌های بودە است کە سران این رژیم در مدت ٣٦ سال گذشتە انجام دادەاند، اما هیچ جناحی در درون رژیم وجود ندارد، کە در مقاطع مختلف در جنایات انجام شدە برای تداوام جمهوری اسلامی دست نداشتە باشد، بلکە نکتە مشترک دو جناح عمدە درون رژیم جمهوری اسلامی در این است، کە هر دو بر سرکوب و کشتار گرو‌ه‌های سیاسی غیرە خودی متفق القول هستند و بودند و خواهند بود.

اما جدا از این مسئلە باید اظهار کە جنایات انجام شدە در دهە ٦٠ و خصوصا جنایات کشتار زندانیان سیاسی تابستان ١٣٦٧ در میان اعضا گروه‌های انجام شدە است، کە این گرو‌ه‌های از لحاظ سیاسی باور بە سقوط جمهوری اسلامی دارند و هیچ گاە خود را وارد بازیهای سیاسی درون رژیمی نکردەاند، بدین مفهوم کە آنها تمامی انتخابات موجود در تاریخ جمهوری اسلامی را بعد از آغاز سرکوب خود تحریم کردە، و این انتخابات را غیرە دمکراتیک و غیرە آزاد و ناسالم خواند، پس اگر قرار بر آن باشد، کە دست داشتن رئیسی در جنایات رژیم را معیاری برای تاثیرگذاری بر انتخابات کنیم، باید گفت خاستگاە اجتماعی گروه‌های سیاسی کە رئیسی در سرکوب آنها دست داشتە است، بیشتر در میان تحریم‌های هستند، نە رای دهندگان،

شاید در اینجا مسئلە ضدیت رسانەی گروه‌های سرکوب شدە، توسط رئیسی و تاثیر آن بر جامعە ایران مدنظر گرفتە شود، بی‌گمان همە گروه‌های سیاسی کە ابراهیم رئیسی در کشتار اعضاء آنها دست داشتە است، حضور و او در انتخابات را بە عنوان فرصتی برای بازگشایی پروندە جنایت‌های رژیم در دهەهای گذشتە خواهند کرد، اما همچنان کە از حال پیدا است، هیچ گروهی اظهار نخواهد کرد، کە چون "رئیسی جنایتکار است، بە روحانی رای بدهید"،بلکە تلاش و تمرکز بر آن خواهد بود، کە مردم را رازی کنند، کمتر در انتخابات شرکت کنند و اگر میزان شرکت کنندە در انتخابات کمتر شود، بی‌گمان تنها جناحی کە از آن ضررمند خواهد شد، جناح درون حکومتی موسوم بە اصلاح‌طلبان است؛ چون اصولگریان رای دهندگان حرفەای دارند و اگر انتخابات اردیبهشت ١٣٩٦ با قهر انتخاباتی همراە باشد، بی‌گمان اصولگریان نفع خواهند برد.

پرسش دیگر باید در مورد پی آمدهای شکست رئیسی باشد
شکست رئیسی چە پی‌آمدی خواهد داشت؟
برای جواب این پرسش باید بە وزن ابراهیم رئیسی در جامعە و سیاست ایران توجە کرد، نکتە تراژدی و کمیک آمدن رئیسی در این است، کە این فرد در سیاست و جامعە ایران خود از وزن خاصی برخوردار نیست، بلکە آنچە آمدن او را مهم کردە این است کە رئیسی در افکار عمومی و جامعە ایران و همچنین در حلقە قدرت جمهوری اسلامی بە عنوان یک فرد قابل اعتماد و پیرو بلامناضع خامنەایی و "بیت خامنەایی" شناختە شدە است در واقع باید گفت آنچە آمدن و شکست و پیروزی رئیسی را معنادار میکند این است کە ابراهیم رئیسی از لحاظ سیاسی بە خامنەای نزدیک است؛ همزمان با این مسئلە ابراهیم رئیسی در یک سال گذشتە در فضای سیاسی غیرە رسمی ایران بعنوان جانشین احتمالی خامنەایی از او یاد شدە است.

پس باید موضوع شکست و پیروزی رئیسی در انتخابات را در پرتو این موضوع بررسی کرد کە "رئیسی نمایندە خامنەایی است". همزمان با این نکتە باید توجە کرد، کە دوازدهمین دورە انتخابات ریاست جمهوری اولین انتخاباتی است کە اکبر هاشمی رفسنجانی در آن حضور ندارد، اگر این دو موضوع را بە هم پیوند بزنیم، باید اظهار کرد کە شکست احتمالی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نە تنها پایان و مرگ سیاسی او خواهد بود، بلکە همزمان بە منزلە نە گفتن انتخاباتی بە خامنەایی نیز تلقی میشود و در جبهە موسوم بە اصلاح‌طلبان نیز مسبب آن خواهد شد، کە این رقیبان سیاسی خامنەایی بدون هاشمی رفسنجانی بە موفقیت برسند، کە این مسئلە نیز میتواند آنها را در مسئلە "جانشین رهبر" برای خامنەایی بە رقیبی جدیتر از حال تبدیل کند.

پس شکست رئیسی در واقع تنها شکست اصولگریان در برابر جریان درون رژیمی اصلاح‌طلبی نیست، بلکە شکست خود خامنەایی از اصلاح‌طلبان بدون هاشمی تلقی خواهد شد و دامنە چالش را از چهار سال ریاست جمهوری فراتر خواهد برد و بە موضوع جانشینی خامنەایی نیز خواهد کشید.

آخرین پرسش در مورد حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را باید بە پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات اختصاص داد؛

پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری چە مفهومی خواهد داشت؟
پیروزی ابراهیم رئیسی یعنی یک گام دیگر نزدیک شدن جریان موسوم بە اصلاح‌طلبی بە حذف از حلقە قدرت و این مسئلە در شرایطی عدم حضور هاشمی رفسنجانی بە عنوان سنگ صبور و کنترلگر آنها، رفتار پساانتخاباتی اصلاح‌طلبان را غیرە قابل پیش‌بینی میکند، اما فی‌النفسە میتوان عدم انتخاب مجدد روحانی کە کف خواست‌های جریان موسوم بە اصلاح‌طلبی را نمایندگی میکند، بە عنوان چالشی درون رژیمی و افزایش دامنە تنش اصلاح‌طلبی و اصولگرای تلقی شود.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.