• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٣٠ آبان ١٣٩۶ خورشیدی  

"من" و انتخابات!!! - بخش اول

میلادی: ١٢-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٢/٢٢ - ١٣:٢٨ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
د.مسعود رستمی

مدخل


انتخابات ریاست جمهوری ایران تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد. تب آن فراتر از گرم و مباحث همچنان تکراری است! در انتخابات باید شرکت کرد یا نە؟ این پرسش بە ظاهر سادە، هنوز پاسخ قاطعی نیافتە است؛ علت یا علل عدم دریافت این پاسخ بە ظاهر سادە چیست؟ شاید هم رسیدە باشند، اما فقدان شجاعت انتخاب راە دیگری برای مبارزە موجب شدە ترس خود را با مزین بە استدلال کنند! طبیعی است اگر انسان از وضع موجود ناراضی باشد و تکرر راە پیمودە را آزمودە و بە نتیجەی مطلوب نرسیدە، بایستی راە دیگری را در پیش گیرد؛ کە مستلزم شجاعت است.

امروزە حداقل در روانشناسی مقولەی مسری بودن بخش زیادی از اعمال انسانی اثبات شدە است. در قطارها افرادی با خندەی تعمدی موجب خنداندن دیگران و در خیابانها تعدادی با رقص موجب رقصاندن دیگران می‌شوند؛ در صفوف نیز، اولین نفری کە پاسخ مثبت یا منفی بە خواستی متعین می‌دهد پیروی دیگران را بە همراە خواهد داشت و قس علی هذا. در این میان ترس بیشتر از هر چیز دیگری خصلت مسری دارد.

اگر بتوان جامعە را ترساند، توجیە اعمال ترس هم از سوی افراد ترساندە شدە و عدم تمایل بە گزینش راە دیگری جهت مبارزە توسط "خود self- selbst" ترسیدە، سادە خواهد بود. بدیهی است در برهەای کە صدها رسانە با بینندەگان میلیونی هر روزە و صدها و شاید هزاران نفر مبلغ، افکار مشخصی را بە اذهان مردم فرو می‌کنند، نوشتاری کوتاه نە تنها محلی از اعراب نداشتە باشد، بلکە نویسندە یا نویسندەگان چنین نوشتارهایی هم از سوی گفتمان غالب روان پریشانی نمایاندە شوند کە بهترین راە برای آنان نە اندیشیدن، بل رجوع بە روانکاو باشد. با این وجود، باید وظیفەی تاریخی خود را بە جا آورد و داوری را بە اهل دانش و منطق و همچنین تاریخ سپرد.

بە همین دلیل، تلاش بر این است در چهار بخش بە تحلیل انتخابات بپردازم: در بخش اول بە تفاوت این دورە از انتخابات با دورەهای پیشین خواهم پرداخت؛ در بخش دوم، بە نقش انتخابات در ایران و ادعای پروسەی دموکراتیزاسیون اشارە خواهم کرد؛ در بخش سوم، نگاهی بە بایکوت انتخابات توسط احزاب شرق کوردستان خواهم داشت؛ و در پایان کە با عنوان مقالە هم منطبق است، از زوایەی اندیشەی کانت بە نقش "من" و قصور در فهم و عدم بلوغ میپردازم. بدیهی است "من" در اینجا اشارە بە نویسندەی سطور نیست. نقطە کاپیتون این چهار بخش، ترور دکتر صادق شرفکندی و دادگاە میکونوس خواهد بود.

الف) تفاوت این دورە از انتخابات با دورەهای دیگر

ترور دکتر شرفکندی آغاز بحران در نظام توتالیتر و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی بود؛ تروری کە با گذشت دو دهە هر روز بر دامنە و عمق بحران آن نظام می افزاید. نظام جمهوری اسلامی برای فرار از بحران حکم دادگاە میکونوس بە نمایش اصلاحات پناە برد؛ نمایشی کە با اتفاق مجمع ترور جهت بقاء خود، نظام و منافع قوم سلطە آغاز شد. اما اشتباە محض خواهد بود کە تأثیر ترور دکتر شرفکندی و حکم دادگاە میکونوس را فقط بە نمایش آغازین مجمع ترور محدود کرد. تبعات ترور و حکم دادگاە میکونوس، مستلزم خوانش جزئی نگرانەتری است. مباحثی همچون جایگاە رفسنجانی پس از دادگاە میکونوس و رقابت او با خامنەای بە عنوان دو شخص محوری، سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، بحران مشروعیت و امکان انقلاب و مسایلی از این دست باید مورد مداقە قرار گیرند.

در سیستم جمهوری اسلامی، برخی نهادها و مقامات انتخابی و برخی دیگر نیز جایگاە ثابت و لایتغیر دارند. نهادهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بە عنوان دو نهاد تا حدود زیادی مهم انتخابی هستند؛ اما جایگاە نهاد رهبری بە عنوان نهادی فرا قانونی ثابت است و نە از سوی مردم انتخاب می‌شود و نە مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد. این دو نهاد تا قبل از حکم دادگاە میکونوس در اختیار خامنەای و رفسنجانی بود. همگان از این مبحث مطلع هستند کە در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خامنەای از قدرت چندانی برخوردار نبود و هموارە در حاشیەی رفسنجانی بود. پس از حکم دادگاە میکونوس و استلزام تغییر، رفسنجانی بە عنوان مهمترین عضو مجمع ترور بنا بە ماهیت سیستم ناگزیر بە ترک این نهاد شد.

رفسنجانی چە میدانست یا نە کە با ترک نهاد ریاست جمهوری قافلە را بە خامنەای میباخت، ناگزیر از این ترک بود. در غیاب رفنسجانی، خامنەای کە تا آن زمان در حاشیەی رفنسجانی بود، زمینە را مغتنم شمرد و بە تقویت جایگاە خود بە عنوان شخص اول جایگاهی کە در دورەی رفنسنجانی فقط بر روی کاغذ بود بپردازد. بازگشت رفسنجانی بە نهاد مهم ریاست جمهوری در درجەی اول و مجلس شورای اسلامی در درجەی دوم، فقط از طریق انتخابات ممکن بود؛ مقولەای کە مهمترین عنصر مجمع ترور هر گاە خود را در معرض انتخاب گذاشت، هموارە جوابی جز "نە" دریافت نکرد. ماهیت نهاد ریاست جمهوری و مجلس بە عنوان دو نهاد منتخب ایجاب میکند شعارهایی سر دادە شود کە مقبول مردم باشد.

بە همین دلیل رفسنجانی قبل از مرگ و جناح او برای بازگشت، کسب و حفظ قدرت هموارە بدان متوسل میشدند. بر خلاف خامنەای کە نیازی بە رأی مردم ندارد، رفنسجانی و جناح او برای بازگشت بە قدرت بە صورت مبرمی بدان نیاز داشتند. برای آنها مهم نبود نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از چە اختیاراتی برخوردار است؛ بلکە مهم حضور در قدرت بود. جایگاهی کە بدون مردم حصول آن ممکن نبود و نیست. بە همین دلیل برای تهیج مردم جهت حمایت بە مسایلی هچون حجاب، حقوق بە قول خود اقوام و مذاهب، روابط با غرب و بە طور کلی هر آنچە کە جناح خامنەای تمایلی بە طرح آن ندارد پناە بردند و میبرند. مسئلە بسیار سادە است: هر چە را کە خود نخواستیم اجرا کنیم و هر آنچە هم ماهیت قانون و سیستم سیاسی مانع بود، بە عهدەی بخشی از حکومت کە مورد تنفر جامعە است واگذار شود. پس از شعار دادن هیچ دریغ نکنید؛ رأی دهندگان را آسان میتوان تحمیق کرد. مهمترین عضو مجمع ترور، با ترور دکتر شرفکندی آرزوی بازگشت بە قدرت را با خود بە گور برد. از سوی دیگر آن تروریست دیگر نیز بنا بە شایعات در شرف مرگ است. پس انتخابات این دورە کاملأ متفاوت است با دورەهای قبلی.

انتخابات این دورە را می‌توان جنگ میان فرزندان دو پدرخواندە خواند. جناح رفسنجانی، در تلاش است تا نقش او را بە روحانی بدهد و جناح خامنەای نیز در صدد است این نقش را بە رئیسی واگذار کند. رئیسی در جناح نهاد ثابت قدرت، نهادی کە نیازی بە رأی مردم ندارد، قرار دارد؛ پس نیازی هم بە شعارهای مردم پسند ندارد. قدرت آنها تضمینی است و میدانند شعارهای طرف مقابل هم نمیتواند خللی در آنها ایجاد کند. اما روحانی چە؟ برخلاف رئیسی، روحانی و جناح او میدانند اگر مردم پای صندوقهای رأی نروند، قافلە را خواهند باخت. پس در این برهەی حساس کە حتمأ باید نهاد ریاست جمهوری را در اختیار داشتە باشند، از هیچگونە شعاری پرهیز نخواهند کرد. روحانی و جناح او برای آنکە بە درد پدرخواندەی خویش مبتلا نشوند، بە هر شعاری متوسل می‌شوند. پس از انتخاب هم بخش تاریکی وجود دارد تا اجرایی نشدن شعارهای خود را بە سوی آن فرافکنی کنند. با این کار نیز بە دو هدف عمدە خواهند رسید: نخست اینکە دروغ‌های خود را توجیە می‌کنند؛ و دوم اینکە عمق تنفر را از جناح دیگر بیشتر. بە این ترتیب، مشارکت مردم را برای دورەی بعد هم تضمین کردەاند. چە باک؛ مگر نە اینکە بە قول نظریەپرادازان آنها دموکراتیزاسیون امری تدریجی است! مردم سادە و بدتر از آن بە قول خود نخبگان فکری، از خود نمی‌پرسند اگر خواست یا توان اجرایی کردن شعارها وجود داشتە، چرا در چهار سال گذشتە اثری از آنها هویدا نیست.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٢ در این شمارە می‌خوانید:

ــ تروریست به خانه‌ات برگرد
ــ جمهوری اسلامی، منجلابی که جامعه ایران را در خود کشید
ــ مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
ــ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.