• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠٢ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

"من" و انتخابات!!! - بخش اول

میلادی: ١٢-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٢/٢٢ - ١٣:٢٨ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
د.مسعود رستمی

مدخل


انتخابات ریاست جمهوری ایران تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد. تب آن فراتر از گرم و مباحث همچنان تکراری است! در انتخابات باید شرکت کرد یا نە؟ این پرسش بە ظاهر سادە، هنوز پاسخ قاطعی نیافتە است؛ علت یا علل عدم دریافت این پاسخ بە ظاهر سادە چیست؟ شاید هم رسیدە باشند، اما فقدان شجاعت انتخاب راە دیگری برای مبارزە موجب شدە ترس خود را با مزین بە استدلال کنند! طبیعی است اگر انسان از وضع موجود ناراضی باشد و تکرر راە پیمودە را آزمودە و بە نتیجەی مطلوب نرسیدە، بایستی راە دیگری را در پیش گیرد؛ کە مستلزم شجاعت است.

امروزە حداقل در روانشناسی مقولەی مسری بودن بخش زیادی از اعمال انسانی اثبات شدە است. در قطارها افرادی با خندەی تعمدی موجب خنداندن دیگران و در خیابانها تعدادی با رقص موجب رقصاندن دیگران می‌شوند؛ در صفوف نیز، اولین نفری کە پاسخ مثبت یا منفی بە خواستی متعین می‌دهد پیروی دیگران را بە همراە خواهد داشت و قس علی هذا. در این میان ترس بیشتر از هر چیز دیگری خصلت مسری دارد.

اگر بتوان جامعە را ترساند، توجیە اعمال ترس هم از سوی افراد ترساندە شدە و عدم تمایل بە گزینش راە دیگری جهت مبارزە توسط "خود self- selbst" ترسیدە، سادە خواهد بود. بدیهی است در برهەای کە صدها رسانە با بینندەگان میلیونی هر روزە و صدها و شاید هزاران نفر مبلغ، افکار مشخصی را بە اذهان مردم فرو می‌کنند، نوشتاری کوتاه نە تنها محلی از اعراب نداشتە باشد، بلکە نویسندە یا نویسندەگان چنین نوشتارهایی هم از سوی گفتمان غالب روان پریشانی نمایاندە شوند کە بهترین راە برای آنان نە اندیشیدن، بل رجوع بە روانکاو باشد. با این وجود، باید وظیفەی تاریخی خود را بە جا آورد و داوری را بە اهل دانش و منطق و همچنین تاریخ سپرد.

بە همین دلیل، تلاش بر این است در چهار بخش بە تحلیل انتخابات بپردازم: در بخش اول بە تفاوت این دورە از انتخابات با دورەهای پیشین خواهم پرداخت؛ در بخش دوم، بە نقش انتخابات در ایران و ادعای پروسەی دموکراتیزاسیون اشارە خواهم کرد؛ در بخش سوم، نگاهی بە بایکوت انتخابات توسط احزاب شرق کوردستان خواهم داشت؛ و در پایان کە با عنوان مقالە هم منطبق است، از زوایەی اندیشەی کانت بە نقش "من" و قصور در فهم و عدم بلوغ میپردازم. بدیهی است "من" در اینجا اشارە بە نویسندەی سطور نیست. نقطە کاپیتون این چهار بخش، ترور دکتر صادق شرفکندی و دادگاە میکونوس خواهد بود.

الف) تفاوت این دورە از انتخابات با دورەهای دیگر

ترور دکتر شرفکندی آغاز بحران در نظام توتالیتر و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی بود؛ تروری کە با گذشت دو دهە هر روز بر دامنە و عمق بحران آن نظام می افزاید. نظام جمهوری اسلامی برای فرار از بحران حکم دادگاە میکونوس بە نمایش اصلاحات پناە برد؛ نمایشی کە با اتفاق مجمع ترور جهت بقاء خود، نظام و منافع قوم سلطە آغاز شد. اما اشتباە محض خواهد بود کە تأثیر ترور دکتر شرفکندی و حکم دادگاە میکونوس را فقط بە نمایش آغازین مجمع ترور محدود کرد. تبعات ترور و حکم دادگاە میکونوس، مستلزم خوانش جزئی نگرانەتری است. مباحثی همچون جایگاە رفسنجانی پس از دادگاە میکونوس و رقابت او با خامنەای بە عنوان دو شخص محوری، سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، بحران مشروعیت و امکان انقلاب و مسایلی از این دست باید مورد مداقە قرار گیرند.

در سیستم جمهوری اسلامی، برخی نهادها و مقامات انتخابی و برخی دیگر نیز جایگاە ثابت و لایتغیر دارند. نهادهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بە عنوان دو نهاد تا حدود زیادی مهم انتخابی هستند؛ اما جایگاە نهاد رهبری بە عنوان نهادی فرا قانونی ثابت است و نە از سوی مردم انتخاب می‌شود و نە مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد. این دو نهاد تا قبل از حکم دادگاە میکونوس در اختیار خامنەای و رفسنجانی بود. همگان از این مبحث مطلع هستند کە در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خامنەای از قدرت چندانی برخوردار نبود و هموارە در حاشیەی رفسنجانی بود. پس از حکم دادگاە میکونوس و استلزام تغییر، رفسنجانی بە عنوان مهمترین عضو مجمع ترور بنا بە ماهیت سیستم ناگزیر بە ترک این نهاد شد.

رفسنجانی چە میدانست یا نە کە با ترک نهاد ریاست جمهوری قافلە را بە خامنەای میباخت، ناگزیر از این ترک بود. در غیاب رفنسجانی، خامنەای کە تا آن زمان در حاشیەی رفنسجانی بود، زمینە را مغتنم شمرد و بە تقویت جایگاە خود بە عنوان شخص اول جایگاهی کە در دورەی رفنسنجانی فقط بر روی کاغذ بود بپردازد. بازگشت رفسنجانی بە نهاد مهم ریاست جمهوری در درجەی اول و مجلس شورای اسلامی در درجەی دوم، فقط از طریق انتخابات ممکن بود؛ مقولەای کە مهمترین عنصر مجمع ترور هر گاە خود را در معرض انتخاب گذاشت، هموارە جوابی جز "نە" دریافت نکرد. ماهیت نهاد ریاست جمهوری و مجلس بە عنوان دو نهاد منتخب ایجاب میکند شعارهایی سر دادە شود کە مقبول مردم باشد.

بە همین دلیل رفسنجانی قبل از مرگ و جناح او برای بازگشت، کسب و حفظ قدرت هموارە بدان متوسل میشدند. بر خلاف خامنەای کە نیازی بە رأی مردم ندارد، رفنسجانی و جناح او برای بازگشت بە قدرت بە صورت مبرمی بدان نیاز داشتند. برای آنها مهم نبود نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از چە اختیاراتی برخوردار است؛ بلکە مهم حضور در قدرت بود. جایگاهی کە بدون مردم حصول آن ممکن نبود و نیست. بە همین دلیل برای تهیج مردم جهت حمایت بە مسایلی هچون حجاب، حقوق بە قول خود اقوام و مذاهب، روابط با غرب و بە طور کلی هر آنچە کە جناح خامنەای تمایلی بە طرح آن ندارد پناە بردند و میبرند. مسئلە بسیار سادە است: هر چە را کە خود نخواستیم اجرا کنیم و هر آنچە هم ماهیت قانون و سیستم سیاسی مانع بود، بە عهدەی بخشی از حکومت کە مورد تنفر جامعە است واگذار شود. پس از شعار دادن هیچ دریغ نکنید؛ رأی دهندگان را آسان میتوان تحمیق کرد. مهمترین عضو مجمع ترور، با ترور دکتر شرفکندی آرزوی بازگشت بە قدرت را با خود بە گور برد. از سوی دیگر آن تروریست دیگر نیز بنا بە شایعات در شرف مرگ است. پس انتخابات این دورە کاملأ متفاوت است با دورەهای قبلی.

انتخابات این دورە را می‌توان جنگ میان فرزندان دو پدرخواندە خواند. جناح رفسنجانی، در تلاش است تا نقش او را بە روحانی بدهد و جناح خامنەای نیز در صدد است این نقش را بە رئیسی واگذار کند. رئیسی در جناح نهاد ثابت قدرت، نهادی کە نیازی بە رأی مردم ندارد، قرار دارد؛ پس نیازی هم بە شعارهای مردم پسند ندارد. قدرت آنها تضمینی است و میدانند شعارهای طرف مقابل هم نمیتواند خللی در آنها ایجاد کند. اما روحانی چە؟ برخلاف رئیسی، روحانی و جناح او میدانند اگر مردم پای صندوقهای رأی نروند، قافلە را خواهند باخت. پس در این برهەی حساس کە حتمأ باید نهاد ریاست جمهوری را در اختیار داشتە باشند، از هیچگونە شعاری پرهیز نخواهند کرد. روحانی و جناح او برای آنکە بە درد پدرخواندەی خویش مبتلا نشوند، بە هر شعاری متوسل می‌شوند. پس از انتخاب هم بخش تاریکی وجود دارد تا اجرایی نشدن شعارهای خود را بە سوی آن فرافکنی کنند. با این کار نیز بە دو هدف عمدە خواهند رسید: نخست اینکە دروغ‌های خود را توجیە می‌کنند؛ و دوم اینکە عمق تنفر را از جناح دیگر بیشتر. بە این ترتیب، مشارکت مردم را برای دورەی بعد هم تضمین کردەاند. چە باک؛ مگر نە اینکە بە قول نظریەپرادازان آنها دموکراتیزاسیون امری تدریجی است! مردم سادە و بدتر از آن بە قول خود نخبگان فکری، از خود نمی‌پرسند اگر خواست یا توان اجرایی کردن شعارها وجود داشتە، چرا در چهار سال گذشتە اثری از آنها هویدا نیست.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.