• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۵ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی - ٠٣ مهر ١٣٩۶ خورشیدی  

جمهوری اسلامی و بازی انتخابات

میلادی: ١٨-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٢/٢٨ - ١٣:١٩ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
جمهوری اسلامی و بازی انتخابات
ناصر اشرفی

انتخابات یکی از ابزارهای مهم سیستم‌های دموکراسی امروزی است. برای درک ماهیت انتخابات ایران، اشارەای گذرا بە سیستم دموکراسی لازم بە نظر میرسد.

اصول بنیادین یک دموکراسی:

١. مردم سالاری – مردم آزادانە انتخاب می‌کنند کسانی را کە خواست آنها را نمایندگی می‌کنند. در این رابطە تمام افراد بالغ دارای حقوق مساوی در انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.

٢. آزادی چاپ و آزادی بیان – بدین معنی کە بە فرد و گروه، قدرت بیان اندیشە و احساسات و چاپ و انتشار آن میدهد، بدون اینکە نهادی یا دستگاهی توان توقیف یا سانسور آن را داشتە باشد.

٣. آزادی جمع آوری اطلاعات و انتشار آن.

٤. امنیت حقوقی – بدین معنی کە همە افراد در برابر قانون حقوق یکسان دارند و در برابر تجاوز، قانون از آنها دفاع خواهد کرد. قوانین باید شفاف باشند و بیان شود چە چیز قانونی و یا غیرقانونی است. دادگاه نهادی مستقل از قدرت می‌باشند.

٥. آزادی تجمع و آزادی ایجاد انجمن‌ها و کلوب‌های متنوع.

در آن چنان جامعەای انسان، آزاد و آگاه بە نقش کلیدی خود در ساخت قدرت می‌باشد. انتخابات، ابزاری برای اعمال مدیریت جامعە توسط شهروندان میباشد.

و اما جمهوری اسلامی کە دارای ویژگیهای غریبی‌ست در جهان امروز:

١. نظام، دینی و مقدس است. صحبت از تغییر یا نقد آن، کفر محسوب می‌شود. چون موهبتی الاهی و ازلی و ابدی است.

٢. رهبر نظام، معصوم و مقدس است، سید و از سلالە رسول و امامان است. ولی فقیه و گروه عمامە داران بیت او خود را نمایندە مطلق خدا پنداشتە و حق ولایت و رهبری بر جان و مال امت مسلمان جهان را دارند.

٣. نیروهای مدافع نظام، بسان دو بازوی قدرت ولایت، شامل:

الف - قوە قضائیە (بازوی شرعی)، کە از میان طلاب حوزەهای دینی توسط بیت رهبری انتخاب می‌شوند. تفسیر و تطبیق شرع با منافع نظام و دستگاه رهبری هم وغم این دستگاه می‌باشد.

ب – نیروهای سرکوب، شامل سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، سپاه قدس و نهادهای عریض و طویل اطلاعاتی و باندهای ترور.

کارگزاران نظام، مجموعەای برای رتق و فتق امور امت و مملکت مانند مجلس شورای اسلامی و دولت می‌باشند. درست معمای انتخابات اینجاست. اینجا تنها فضایی برای نمایش مردم‌سالاری و فریب امت و جهان بیرون است. دستگاه رهبری، با ایجاد تونل‌های امنیتی، مهرەهای لازم این دو نهاد را انتصاب و بعد با بخشندگی بە امت اجازە انتخاب میدهد.

تاملی بر کارکرد این دو نهاد بحث برانگیز و خندە آور است. با نگاه بە کارزار بە اصطلاح مبارزە "انتخاباتی" کاندیداهای ریاست جمهوری، اوج فریب سیستم بە چشم می‌خورد. آنجا، حضرات همدیگر را افشا می‌نمایند و پروندە سرشار از دزدی، فساد و جنایت یکدیگر را بر ملا می‌نمایند، تا موجب رضایت خاطر منتقدین سادە لوح، و تسکینی برای مردم بە ستوه آمدە و ثروت بە تاراج رفتە ایران باشد.

بیت رهبری و بازوهای قدرتمندش، نظارە گر نمایش‌اند و بە این شیوە بە مردم می‌فهمانند کە این نهادها (مجلس، ریاست جمهوری و شوراها) چون از طرف امت انتخاب می‌شوند لاجرم جایزالخطا می‌باشند.

شگردی دیگر، نمایش چند جناحی و علم کردن اصلاح‌طلبی است. نظام مقدس، اپوزسیونی آبکی از درون خود سازمان دادە تا راه بر ایجاد و رشد اپوزیسون مردمی بگیرد، و متاسفانە در این راه تا کنون بسیار موفق بودە است. کم نبودند و نیستند گروەها و افرادی از فعالین چپ و لیبرال و دموکرات کە ریزە خوار بارگاه سران اصلاحات شدەاند و امید بە سرابە راهی پر خار و خون گذشتە و حال آنها بستەاند.

آدمی لازم نیست زیاد زیرک و کنجکاو باشد تا بفمهد شرکت کردن در بازی انتخابات بە معنی سقوط از استقلال فردی و در افتادن بە چاه تاریک تقلید و التماس دعا از مجتهد است. شرکت در انتخابات یعنی مهر تائید بر سیاست‌های جنگ‌افروزانە حاکمان و سکوت در قبال سیاست‌های ویرانگر اقتصادی، آموزشی و امنیت حقوقی. شرکت در انتخابات یعنی رضایت بە تجاوزات و تاخت و تاز نیروهای امنیتی بە حریم خصوصی خانوادەها و کشتار کولبران.

بعد از آن همە سال و آن همە وعدەهای دروغ، فریب خوردن و دوبارە رای دادن (بە هر جناحی) معنی اش برای حاکمان اینست کە مردم مطیع و فرمانبردار و همیشە در صحنە هستند. این بار دلگرمتر از پیش با پشتیبانی امت حزب الله بە جنگ جهانییان می‌روند.

اما اگر تحریم در سطح وسیعی پیش برود، بی شک لرزە بر پیکر نظام افتادە و متوجە میشوند کە مردم این بار فریب نخوردند. این بار وجە بین المللی رژیم زشت‌تر و بی اعتبارتر خواهد شد. مردم هم با احساس گرم پیروزی، قدرت را مزە کردە و با اطمینان خواستەهای حقوقی و واقعی خود را طلب می‌کنند. بدون شک روند دیگری آغاز خواهد شد، بە سوی رهایی و بازگشت کرامت انسانی، کە با وجود آن هیچ ستمگری توان بە بند کشیدن و پایمال نمودن حقوق او را نخواهد داشت.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ جنوب زاگرس و محوریت مبارزاتی ملت کورد
ــ دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
ــ آسمیلاسیون فرهنگی ملیت‌های ایران از سوی نهادهای علمی رژیم هدایت می‌شود
ــ برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.
 • زن و رویاهایی که در دنیای مردسالارانه فنا می‌شوند زن و رویاهایی که در دنیای مردسالارانه فنا می‌شوند
  وقتی به دوستانم مراجعه می‌کنم و چهره‌های افسرده‌شان را می‌بینم که وا اسفااا، ما چه کردیم!! مگر درس نخواندیم! مگر زحمت بسیارنکشیدیم!
 • توتالیتاریسم و جامعه توتالیتاریسم و جامعه
  همچنین در عصر حاضر در سیستم عراق پیشین و سوریه امروزی می‌بایست و باید عضو حزب بعث صدام و حزب بعث خانواده اسد باشد.
 • اصلاح‌طلبی ایرانی و عشق یک طرفه اصلاح‌طلبی ایرانی و عشق یک طرفه
  البته چون اصلاح‌طلبان کورد تنها در سطح دیپلماسی عمومی آنهم در فصل انتخاباتی بدان‌ها اجازه عرض اندام داده می‌شود، پس باید اظهار کرد کابینه دوم روحانی خطی پایان پدیده اصلاح‌طلبی در کوردستان است.
 • شهر شوری در سر دارد شهر شوری در سر دارد
  مردم دیگر تحمل آنرا ندارند که هرگونه تجمع، حرکت و یا کوچکترین خواست‌شان، با گلوله‌های نیروهای رژیم روبرو شود و روزی شهر تصمیم خواهد گرفت که تفنگ به دست بگیرد و در دل شهر به روی کاخ لرزان جمارانی‌ها آتش بگشاید.
 • دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی و جنگ نرم علیه کوردستان دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی و جنگ نرم علیه کوردستان
  بنابراین در استراتژی امنیت رژیم، کوردستان مساله‌ای است که شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، پروژه ملت-دولت فارس، عمیق شدن بحران آب و استراتژی کمربند شیعه در منطقه -که رویای مشترک ناسیونالیسم فارس و شیعه‌گرایی ایرانیست- را با تهدید جدی روبرو می‌سازد، به همین خاطر نیز تحلیل‌گر سپاه و بیت خامنه‌ای آشکارا معترف است که چهل سال آینده، ٤٠ سال رویارویی کوردستان با دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی است.
 • متن سخنان کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی به مناسبت ٧٢مین سالروز تاسیس حزب متن سخنان کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی به مناسبت ٧٢مین سالروز تاسیس حزب
  فاشیسم قصد سلطه بر تمام جهان را داشت، فاشیسم می‌خواست که رهبری تمام ملت‌های جهان را در دست بگیرد و فقط نژادی که او آنرا برتر می‌دانست سرور و حاکم جهان باشد.
 • راسان و دولت کوردستان باشور راسان و دولت کوردستان باشور
  در کوردستان عراق عزم راسخی در سطوح عالی ساختار سیاسی مبنی بر برگزاری رفراندوم در ٣ مهر ١٣٩٦ وجود دارد که هدف خود را از این امر پرسش از افکار عمومی در باب استقلال کوردستان اعلام کرده‌اند.
 • یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی در گفتگوی اختصاصی با کوردستان: رژیم با سیاست حذف فیزیکی از بالاو هضم گفتمانی از پایین سعی در نابودی جنبش کوردستان را دارد یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی در گفتگوی اختصاصی با کوردستان: رژیم با سیاست حذف فیزیکی از بالاو هضم گفتمانی از پایین سعی در نابودی جنبش کوردستان را دارد
  مقطع کنونی بهترین زمان برای همگرایی احزاب کورد است که می­تواند مسیر رسیدن به آزادی و حقوق ملت کورد را کوتاه تر و هموار تر کند. راسان باید بتواند با پتانسیل فکری-عملی که دارد، به محوریت اجتماع دیگر احزاب و جریانات کوردی گرد هم بدل شود، در این صورت مردم هوشمندانه‌تر و مؤثرتر در کنار راسان قرار خواهند گرفت.
 • کورد نماینده، نماینده‌ی کورد کورد نماینده، نماینده‌ی کورد
  با این حال باید به این موضوع توجه وافر داشت که علی‌رغم به کارگیری انتخابات به مانند وسیله‌ای تبلیغاتی علیه کورد از این به بعد جمهوری اسلامی، کورد نماینده را نیز به عاملی تبلیغاتی علیه جنبش آزادیخواهی کوردستان بدل می کند و به همین جهت باید به افشا کردن سیاست مذکور پرداخت.