• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۵ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی - ٠٣ مهر ١٣٩۶ خورشیدی  

نماینده حزب دمکرات در آمریکا: نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال مقامات و سیاستمداران آمریکایی نیز افزایش پیدا می‌کند

میلادی: ٢٣-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٣/٠٢ - ١٢:١٢ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
نماینده حزب دمکرات در آمریکا: نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال مقامات و سیاستمداران آمریکایی نیز افزایش پیدا می‌کند
کوردستان میدیا: نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا از تردید مقامات و سیاستمداران آمریکایی نسبت به حرکت‌های جدید خبر داد.

آرش صالح، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت کوردستان میدیا دیدگاه مقامات آمریکایی و سیاستمداران این کشور در رابطه با مبارزات روژهلات را بازگو کرد.

متن این مصاحبه عیناً درپی می‌آید:

در دیدارهای خود با مقامات آمریکایی و سیاستمداران این کشور دارید، دیدگاه آنها را در رابطه با مبارزات روژهلات و به ویژه راسان روژهلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


درواقع سیاستمداران و دیپلمات‌ها محافظەکارترین انسان‌ها هستند. اینها معمولاً طرفدار وضع موجود هستند و عموماً بە حرکت‌های جدید با تردید نزدیک می‌شوند و سعی می‌کنند اول بفهمند کە این حرکت تا چە حد می‌تواند بر روی پای خود بایستد و تا چە اندازە قدرت تغییر دادن وضع موجود را دارد. اینها وضع موجود را بهتر می‌شناسند و هرگونە حرکتی را برای تغییر در آن بە دیدە شک می‌نگرند مگر اینکە آن حرکت وضعیت را تغییر دادە و "وضع موجود" جدیدی درست نماید. آمریکایی‌ها بیش از بقیە این خصلت را دارا می‌باشند. یکی از شواهد این رویکرد این است کە آمریکایی‌ها تاکنون چندین سازمان را تروریستی دانستە‌اند اما بە محضی کە این سازمان‌ها توانستە‌اند بە "وضع موجود" جدید تبدیل شوند آمریکایی‌ها با آنها بە مذاکرە پرداختە‌اند. برای مدت‌های مدید درک عموم بر این بود کە ابرقدرت‌های جهان یک سری ارزش‌ها را دارا هستند کە از این ارزش‌ها در گوشەکنار دنیا حمایت می‌کنند. در واقع باید بگویم این استنباط تا زمانی درست است کە منافع اقتضا کند و تغییری در شرایط موجود دادە نشود. بە همین دلیل اینجا خیلی‌ها از تە قلب بە خاطر راسان خوشحال هستند و دوست دارند کە چنین حرکتی قدرت بگیرد اما نمی‌خواهند شبکە‌ای از روابط و منافعی را کە "وضع موجود" برای آنها بە ارمغان آوردە برای چیزی کە هنوز بە آن مطمئن نیستند هزینە کنند. در واقع چون این مقامات و سیاستمداران هنوز از ارادە راسخ ما آگاه نیستند و نمی‌توانند کە ارادە نیروی پیشمرگە حزب دمکرات دارای چە توانی است می‌خواهند با احتیاط با آن برخورد کنند. بە محض اینکە نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. و این مسئلە نە در گفتار و گفتگو کە کردار و عمل قابل نشان دادن است.

نظر تینک‌ تنک‌ها (اتاق‌های فکر آمریکا) در این باره چیست؟

ما با تینک تنک‌ها رابطە خوبی داریم. اخیراً موسسە هادسن کە یکی از مهمترین موسسەهای فکری و سیاستگذاری در آمریکا هست پنلی در خصوص حقوق اقلیت‌ها داشت کە حزب دمکرات در آن مشارکت داشت و بسیار مورد توجە قرار گرفت. خوب طبیعت کار تینک تنک‌ها در واقع چند بعدی است بە همین دلیل ما در آنجا فضای عمل خوبی داریم. اما بە هر حال چون این تینک تنک‌ها نیز بودجە خود را از دولت دریافت می‌کنند بە همین دلیل کار آنها نیز تحت تأثیر سیاست‌های کلان دولت است و عموماً سعی می‌کنند برای اینکە بودجە بیشتری دریافت کنند در حوزەهایی فعالیت کنند کە بیشتر مورد توجە دولت است.

تغییر محسوسی در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران و منطقه بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ مشاهده می‌کنید؟

فعلا این تغییر در حد گفتار مشهود است. باید دید کە نتیجە نشست‌های ترامپ در عربستان چگونە خواهد بود. واقعیت این است کە ترامپ علاقەمند است کمتر در حوزە امنیت خاورمیانە سرمایەگذاری کند و نقش بیشتری بە شرکای خود بدهد.

آنچە اما مشهود است مقامات ایران و علی‌الخصوص سپاه و خامنەای بشدت ترسیدە‌اند و بە اصطلاح ماست‌ها را کیسە کردە‌اند. مشاهدە می‌کنید کە از سر کار آمدن ترامپ تاکنون، هم کمتر شاهد موضعگیری‌های تند هستیم و هم کمتر سپاه برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مشکل ایجاد می‌کند.

دونالد ترامپ و پادشاه عربستان سعودی در نشست ریاض در سخنان خود به رژیم ایران حمله کردند به نظر شما شاهد تغییر در معادلات منطقه با در نظر گرفتن رابطه نوین میان آمریکا و عربستان علیه رژیم ایران هستیم؟

همچنان کە در پاسخ سوال قبل عرض کردم فشار لفظی افزایش پیدا کردە است. این حملە‌ها الزاماً بە معنی تشدید فشار بر ایران نیست. هدف اصلی عربستان پر کردن فاصلەای است کە در دوران اوباما میان عربستان و آمریکا بە وجود آمد. پیش کشیدن پای ایران در این ماجرا در واقع می‌تواند جهت توجیە این گرایش شدید عربستان و آمریکا برای این نزدیکی مجدد باشد. اما از سوی دیگر ایران در منطقە تبدیل بە یک مشکل اساسی برای عربستان و آمریکا شدە. ادارە آمریکا امروز نە از مفهوم رژیم چینج یا تغییر رژیم و نە از واژە بیهویر چینج یعنی تغییر رفتار استفادە نمی‌کنند. آنچە تاکنون از آمریکایی‌ها دیدەایم بیشتر مفهوم ایران کانتینمنت یا محدود کردن ایران است کە بیشتر ناظر بر مداخلات ایران در خاورمیانە است. بە همین دلیل آنچە بە احتمال زیاد خواهیم دید فشارهای محدودی برای عقب راندن ایران در منطقە و روبرو شدن با تهدیدهای منطقەای ایران خواهد بود. لذا نباید فکر کرد کە نشست عربستان مستقیماً بە یک رویارویی خواهد انجامید اما در عین حال نباید فکر کرد کە ایران مانند قبل می‌تواند بە راحتی بە دست اندازی‌های خود ادامە دهد.

برای اینکه ما بتوانیم در تغییر معادلات منطقه در راستای منافع مردم روژهلات مؤثر باشیم چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

ما تنها یک راه داریم و آن هم تقویت خودمان است. ما امروز در وضعیتی هستیم کە باید بە دور از هرگونه رویکرد احساسی در خود تغییر ایجاد کنیم، پیشمرگە مهمترین سرمایەای است کە ما داریم و باید سعی در تقویت کیفی و کمی این نیرو داشتە باشیم، همچنین باید تلاش کنیم کە هرم سنی رهبری خود را نسبتاً پایین بیاوریم، از ادبیات بروزتری در خطاب قرار دادن نسل جوان کردستان روژهلات بهرە گیریم و در ساختار و اندیشە سیاسی خود نوآوری‌هایی انجام دهیم.

همچنین نهادسازی برای ما مسئلە مهم دیگری است. در داخل ساختار حزب باید نهادهای سیاسی جدید بوجود بیاوریم کە نیازهای تشکیلاتی‌مان را برآوردە کنند و همچنین باید بە همراه احزاب کردستانی دیگر یک سری نهاد تاسیس بکنیم.

نهادهایی کە نه تنها بە ما اجازە بدهند منسجم‌تر حرکت بکنیم بلکە بتوانند هم بە عنوان یک آلترناتیو زندە حضور داشتە باشند و هم بتوانند در آیندە در ادارە کردستان از آنها استفادە شود. همچنین لازم است کە فعالیت میدیایی و سوشیال میدیایی خود را هم بە لحاظ کیفی و هم بە لحاظ کمی افزایش دهیم. لازم است تشکیلات خود را تقویت کنیم و آن را با مبانی تئوریک و بروز مسلح کنیم. آموزش در تمام این مسائل نقش اساسی را ایفا می‌کند. ما نه تنها باید خودمان را آموزش دهیم بلکە باید توان این را داشتە باشیم کە جامعە را نیز آموزش دهیم. تشکیلات ما باید بتواند بە طور غیر مستقیم شهروندان را آموزش دهد، پیشمرگەها وقتی در منطقە هستند و با مردم روبەرو می‌شوند باید توان آموزش مردم را داشتە باشند. اما چە آموزشی؟ خصلت این آموزش چگونە است و ما باید در چە زمینەای شهروندان را آموزش دهیم. برای جواب این سوال باید بگویم کە حزب دمکرات هیچگاه یک جریان صرفاً ناسیونالیست نبودە کە تنها بە احساسات ناسیونالیستی بسندە کند بلکە همانگونە کە دکتر قاسملو می‌گوید حزب دمکرات یک حزب آوانگارد و پیشرو است.

دکتر قاسملو همچین در تبیین این پیشرو بودن و این آوانگارد بودن می‌گوید کە این حزب نه تنها بر روی مسئلە ملی تأکید دارد بلکە مسائل اجتماعی را نیز خطاب قرار می‌دهد. بە همین دلیل ما نیاز داریم در خصوص مسائل اجتماعی مانند مسائل صنفی و کارگری، مسائل محیط زیستی و مسائل حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی خود را آموزش دادە و آگاهی شهروندان کرد در این زمینە را افزایش دهیم.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ جنوب زاگرس و محوریت مبارزاتی ملت کورد
ــ دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
ــ آسمیلاسیون فرهنگی ملیت‌های ایران از سوی نهادهای علمی رژیم هدایت می‌شود
ــ برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.
 • زن و رویاهایی که در دنیای مردسالارانه فنا می‌شوند زن و رویاهایی که در دنیای مردسالارانه فنا می‌شوند
  وقتی به دوستانم مراجعه می‌کنم و چهره‌های افسرده‌شان را می‌بینم که وا اسفااا، ما چه کردیم!! مگر درس نخواندیم! مگر زحمت بسیارنکشیدیم!
 • توتالیتاریسم و جامعه توتالیتاریسم و جامعه
  همچنین در عصر حاضر در سیستم عراق پیشین و سوریه امروزی می‌بایست و باید عضو حزب بعث صدام و حزب بعث خانواده اسد باشد.
 • اصلاح‌طلبی ایرانی و عشق یک طرفه اصلاح‌طلبی ایرانی و عشق یک طرفه
  البته چون اصلاح‌طلبان کورد تنها در سطح دیپلماسی عمومی آنهم در فصل انتخاباتی بدان‌ها اجازه عرض اندام داده می‌شود، پس باید اظهار کرد کابینه دوم روحانی خطی پایان پدیده اصلاح‌طلبی در کوردستان است.
 • شهر شوری در سر دارد شهر شوری در سر دارد
  مردم دیگر تحمل آنرا ندارند که هرگونه تجمع، حرکت و یا کوچکترین خواست‌شان، با گلوله‌های نیروهای رژیم روبرو شود و روزی شهر تصمیم خواهد گرفت که تفنگ به دست بگیرد و در دل شهر به روی کاخ لرزان جمارانی‌ها آتش بگشاید.
 • دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی و جنگ نرم علیه کوردستان دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی و جنگ نرم علیه کوردستان
  بنابراین در استراتژی امنیت رژیم، کوردستان مساله‌ای است که شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، پروژه ملت-دولت فارس، عمیق شدن بحران آب و استراتژی کمربند شیعه در منطقه -که رویای مشترک ناسیونالیسم فارس و شیعه‌گرایی ایرانیست- را با تهدید جدی روبرو می‌سازد، به همین خاطر نیز تحلیل‌گر سپاه و بیت خامنه‌ای آشکارا معترف است که چهل سال آینده، ٤٠ سال رویارویی کوردستان با دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی است.
 • متن سخنان کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی به مناسبت ٧٢مین سالروز تاسیس حزب متن سخنان کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی به مناسبت ٧٢مین سالروز تاسیس حزب
  فاشیسم قصد سلطه بر تمام جهان را داشت، فاشیسم می‌خواست که رهبری تمام ملت‌های جهان را در دست بگیرد و فقط نژادی که او آنرا برتر می‌دانست سرور و حاکم جهان باشد.
 • راسان و دولت کوردستان باشور راسان و دولت کوردستان باشور
  در کوردستان عراق عزم راسخی در سطوح عالی ساختار سیاسی مبنی بر برگزاری رفراندوم در ٣ مهر ١٣٩٦ وجود دارد که هدف خود را از این امر پرسش از افکار عمومی در باب استقلال کوردستان اعلام کرده‌اند.
 • یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی در گفتگوی اختصاصی با کوردستان: رژیم با سیاست حذف فیزیکی از بالاو هضم گفتمانی از پایین سعی در نابودی جنبش کوردستان را دارد یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی در گفتگوی اختصاصی با کوردستان: رژیم با سیاست حذف فیزیکی از بالاو هضم گفتمانی از پایین سعی در نابودی جنبش کوردستان را دارد
  مقطع کنونی بهترین زمان برای همگرایی احزاب کورد است که می­تواند مسیر رسیدن به آزادی و حقوق ملت کورد را کوتاه تر و هموار تر کند. راسان باید بتواند با پتانسیل فکری-عملی که دارد، به محوریت اجتماع دیگر احزاب و جریانات کوردی گرد هم بدل شود، در این صورت مردم هوشمندانه‌تر و مؤثرتر در کنار راسان قرار خواهند گرفت.
 • کورد نماینده، نماینده‌ی کورد کورد نماینده، نماینده‌ی کورد
  با این حال باید به این موضوع توجه وافر داشت که علی‌رغم به کارگیری انتخابات به مانند وسیله‌ای تبلیغاتی علیه کورد از این به بعد جمهوری اسلامی، کورد نماینده را نیز به عاملی تبلیغاتی علیه جنبش آزادیخواهی کوردستان بدل می کند و به همین جهت باید به افشا کردن سیاست مذکور پرداخت.