• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۴ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠۵ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

نماینده حزب دمکرات در آمریکا: نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال مقامات و سیاستمداران آمریکایی نیز افزایش پیدا می‌کند

میلادی: ٢٣-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٣/٠٢ - ١٢:١٢ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
نماینده حزب دمکرات در آمریکا: نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال مقامات و سیاستمداران آمریکایی نیز افزایش پیدا می‌کند
کوردستان میدیا: نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا از تردید مقامات و سیاستمداران آمریکایی نسبت به حرکت‌های جدید خبر داد.

آرش صالح، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت کوردستان میدیا دیدگاه مقامات آمریکایی و سیاستمداران این کشور در رابطه با مبارزات روژهلات را بازگو کرد.

متن این مصاحبه عیناً درپی می‌آید:

در دیدارهای خود با مقامات آمریکایی و سیاستمداران این کشور دارید، دیدگاه آنها را در رابطه با مبارزات روژهلات و به ویژه راسان روژهلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


درواقع سیاستمداران و دیپلمات‌ها محافظەکارترین انسان‌ها هستند. اینها معمولاً طرفدار وضع موجود هستند و عموماً بە حرکت‌های جدید با تردید نزدیک می‌شوند و سعی می‌کنند اول بفهمند کە این حرکت تا چە حد می‌تواند بر روی پای خود بایستد و تا چە اندازە قدرت تغییر دادن وضع موجود را دارد. اینها وضع موجود را بهتر می‌شناسند و هرگونە حرکتی را برای تغییر در آن بە دیدە شک می‌نگرند مگر اینکە آن حرکت وضعیت را تغییر دادە و "وضع موجود" جدیدی درست نماید. آمریکایی‌ها بیش از بقیە این خصلت را دارا می‌باشند. یکی از شواهد این رویکرد این است کە آمریکایی‌ها تاکنون چندین سازمان را تروریستی دانستە‌اند اما بە محضی کە این سازمان‌ها توانستە‌اند بە "وضع موجود" جدید تبدیل شوند آمریکایی‌ها با آنها بە مذاکرە پرداختە‌اند. برای مدت‌های مدید درک عموم بر این بود کە ابرقدرت‌های جهان یک سری ارزش‌ها را دارا هستند کە از این ارزش‌ها در گوشەکنار دنیا حمایت می‌کنند. در واقع باید بگویم این استنباط تا زمانی درست است کە منافع اقتضا کند و تغییری در شرایط موجود دادە نشود. بە همین دلیل اینجا خیلی‌ها از تە قلب بە خاطر راسان خوشحال هستند و دوست دارند کە چنین حرکتی قدرت بگیرد اما نمی‌خواهند شبکە‌ای از روابط و منافعی را کە "وضع موجود" برای آنها بە ارمغان آوردە برای چیزی کە هنوز بە آن مطمئن نیستند هزینە کنند. در واقع چون این مقامات و سیاستمداران هنوز از ارادە راسخ ما آگاه نیستند و نمی‌توانند کە ارادە نیروی پیشمرگە حزب دمکرات دارای چە توانی است می‌خواهند با احتیاط با آن برخورد کنند. بە محض اینکە نیروی پیشمرگە ارادە آهنین خود را بە دنیا نشان بدهد استقبال آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. و این مسئلە نە در گفتار و گفتگو کە کردار و عمل قابل نشان دادن است.

نظر تینک‌ تنک‌ها (اتاق‌های فکر آمریکا) در این باره چیست؟

ما با تینک تنک‌ها رابطە خوبی داریم. اخیراً موسسە هادسن کە یکی از مهمترین موسسەهای فکری و سیاستگذاری در آمریکا هست پنلی در خصوص حقوق اقلیت‌ها داشت کە حزب دمکرات در آن مشارکت داشت و بسیار مورد توجە قرار گرفت. خوب طبیعت کار تینک تنک‌ها در واقع چند بعدی است بە همین دلیل ما در آنجا فضای عمل خوبی داریم. اما بە هر حال چون این تینک تنک‌ها نیز بودجە خود را از دولت دریافت می‌کنند بە همین دلیل کار آنها نیز تحت تأثیر سیاست‌های کلان دولت است و عموماً سعی می‌کنند برای اینکە بودجە بیشتری دریافت کنند در حوزەهایی فعالیت کنند کە بیشتر مورد توجە دولت است.

تغییر محسوسی در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران و منطقه بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ مشاهده می‌کنید؟

فعلا این تغییر در حد گفتار مشهود است. باید دید کە نتیجە نشست‌های ترامپ در عربستان چگونە خواهد بود. واقعیت این است کە ترامپ علاقەمند است کمتر در حوزە امنیت خاورمیانە سرمایەگذاری کند و نقش بیشتری بە شرکای خود بدهد.

آنچە اما مشهود است مقامات ایران و علی‌الخصوص سپاه و خامنەای بشدت ترسیدە‌اند و بە اصطلاح ماست‌ها را کیسە کردە‌اند. مشاهدە می‌کنید کە از سر کار آمدن ترامپ تاکنون، هم کمتر شاهد موضعگیری‌های تند هستیم و هم کمتر سپاه برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مشکل ایجاد می‌کند.

دونالد ترامپ و پادشاه عربستان سعودی در نشست ریاض در سخنان خود به رژیم ایران حمله کردند به نظر شما شاهد تغییر در معادلات منطقه با در نظر گرفتن رابطه نوین میان آمریکا و عربستان علیه رژیم ایران هستیم؟

همچنان کە در پاسخ سوال قبل عرض کردم فشار لفظی افزایش پیدا کردە است. این حملە‌ها الزاماً بە معنی تشدید فشار بر ایران نیست. هدف اصلی عربستان پر کردن فاصلەای است کە در دوران اوباما میان عربستان و آمریکا بە وجود آمد. پیش کشیدن پای ایران در این ماجرا در واقع می‌تواند جهت توجیە این گرایش شدید عربستان و آمریکا برای این نزدیکی مجدد باشد. اما از سوی دیگر ایران در منطقە تبدیل بە یک مشکل اساسی برای عربستان و آمریکا شدە. ادارە آمریکا امروز نە از مفهوم رژیم چینج یا تغییر رژیم و نە از واژە بیهویر چینج یعنی تغییر رفتار استفادە نمی‌کنند. آنچە تاکنون از آمریکایی‌ها دیدەایم بیشتر مفهوم ایران کانتینمنت یا محدود کردن ایران است کە بیشتر ناظر بر مداخلات ایران در خاورمیانە است. بە همین دلیل آنچە بە احتمال زیاد خواهیم دید فشارهای محدودی برای عقب راندن ایران در منطقە و روبرو شدن با تهدیدهای منطقەای ایران خواهد بود. لذا نباید فکر کرد کە نشست عربستان مستقیماً بە یک رویارویی خواهد انجامید اما در عین حال نباید فکر کرد کە ایران مانند قبل می‌تواند بە راحتی بە دست اندازی‌های خود ادامە دهد.

برای اینکه ما بتوانیم در تغییر معادلات منطقه در راستای منافع مردم روژهلات مؤثر باشیم چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

ما تنها یک راه داریم و آن هم تقویت خودمان است. ما امروز در وضعیتی هستیم کە باید بە دور از هرگونه رویکرد احساسی در خود تغییر ایجاد کنیم، پیشمرگە مهمترین سرمایەای است کە ما داریم و باید سعی در تقویت کیفی و کمی این نیرو داشتە باشیم، همچنین باید تلاش کنیم کە هرم سنی رهبری خود را نسبتاً پایین بیاوریم، از ادبیات بروزتری در خطاب قرار دادن نسل جوان کردستان روژهلات بهرە گیریم و در ساختار و اندیشە سیاسی خود نوآوری‌هایی انجام دهیم.

همچنین نهادسازی برای ما مسئلە مهم دیگری است. در داخل ساختار حزب باید نهادهای سیاسی جدید بوجود بیاوریم کە نیازهای تشکیلاتی‌مان را برآوردە کنند و همچنین باید بە همراه احزاب کردستانی دیگر یک سری نهاد تاسیس بکنیم.

نهادهایی کە نه تنها بە ما اجازە بدهند منسجم‌تر حرکت بکنیم بلکە بتوانند هم بە عنوان یک آلترناتیو زندە حضور داشتە باشند و هم بتوانند در آیندە در ادارە کردستان از آنها استفادە شود. همچنین لازم است کە فعالیت میدیایی و سوشیال میدیایی خود را هم بە لحاظ کیفی و هم بە لحاظ کمی افزایش دهیم. لازم است تشکیلات خود را تقویت کنیم و آن را با مبانی تئوریک و بروز مسلح کنیم. آموزش در تمام این مسائل نقش اساسی را ایفا می‌کند. ما نه تنها باید خودمان را آموزش دهیم بلکە باید توان این را داشتە باشیم کە جامعە را نیز آموزش دهیم. تشکیلات ما باید بتواند بە طور غیر مستقیم شهروندان را آموزش دهد، پیشمرگەها وقتی در منطقە هستند و با مردم روبەرو می‌شوند باید توان آموزش مردم را داشتە باشند. اما چە آموزشی؟ خصلت این آموزش چگونە است و ما باید در چە زمینەای شهروندان را آموزش دهیم. برای جواب این سوال باید بگویم کە حزب دمکرات هیچگاه یک جریان صرفاً ناسیونالیست نبودە کە تنها بە احساسات ناسیونالیستی بسندە کند بلکە همانگونە کە دکتر قاسملو می‌گوید حزب دمکرات یک حزب آوانگارد و پیشرو است.

دکتر قاسملو همچین در تبیین این پیشرو بودن و این آوانگارد بودن می‌گوید کە این حزب نه تنها بر روی مسئلە ملی تأکید دارد بلکە مسائل اجتماعی را نیز خطاب قرار می‌دهد. بە همین دلیل ما نیاز داریم در خصوص مسائل اجتماعی مانند مسائل صنفی و کارگری، مسائل محیط زیستی و مسائل حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی خود را آموزش دادە و آگاهی شهروندان کرد در این زمینە را افزایش دهیم.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.