• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٣ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٠٢ آذر ١٣٩۶ خورشیدی  

پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید

میلادی: ١٢-٠٨-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠۵/٢١ - ١٨:۴٠ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید
کوردستان میدیا: در پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بار دیگر بر تقویت و ادامە مبارزە "شار و شاخ" (شهر و کوهستان) تاکید شد.

متن اعلام شدە:

بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران در خصوص پایان هفدەامین پلنوم کمیتە مرکزی


در جهت اطلاع عموم اعلام می‌کنیم: پلنوم هفده‌ام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران منتخب کنگرە ١٥، در ساعت ٩ صبح روز دوشنبە ١٦ مرداد ماە ١٣٩٦ شمسی برابر با ٧ آگوست ٢٠١٧ میلادی شروع شد و پس از دو روز فعالیت مستمر در ساعت ٨ شب روز سەشنبە پایان یافت.

پلنوم بعد از دقیقەای سکوت برای گرامیداشت یاد شهیدان حزب بە ویژە شهیدان اخیر "راسان" آغاز گردید. سپس برنامەهای پلنوم کە پیشتر بە اطلاع اعضاء رهبری حزب رسیدە بود مورد بررسی قرار گرفت که بعد از تائید آن، گزارشی سیاسی و تحلیلی کلی در مورد وضعیت خاورمیانە و ایران و مبارزات ملت کورد در تمامی بخش‌های کوردستان و مسئولیت و مواضع حزب دمکرات کوردستان ایران در برابر احتمال روی دادن هر حادثە و تغییراتی، از طرف "مصطفی هجری" دبیرکل حزب تقدیم حاضرین گردید.

در این تحلیل علاوە بر اشاراتی بە وضعیت منطقە و در چارچوب تاثیرات شرایط ذکر شده، اوضاع و شرایط حاکم بر ایران مورد بررسی قرار گرفت، شرایطی که در آن رژیم اسلامی ایران بعد از سال‌ها دنبال کردن سیاست صدور انقلاب و ایجاد جناح‌ها و گروه‌های وابسته به خود به منظور اعمال نفوذ در کشورهای منطقە و بدلیل خلاء قدرت در منطقە، اوضاع افغانستان بعد از سقوط طالبان، عراق پس از صدام حسین، عقب نشینی آمریکا از عراق، جنگ سوریە و سیاست سازشکارانەی آمریکا با رژیم ایران کە در مدت ٨ سال ریاست‌جمهوری اوباما پیگیری می‌شد، زمینەی مناسب برای نفوذ او در منطقه مهیا شده بود. اما در شرایط فعلی و طی شش ماه اخیر به دلیل تغییرات اساسی که در سیاست آمریکا و کشورهای منطقە نسبت بە خاورمیانە در کل و علی‌الخصوص رژیم اسلامی ایران روی داده است، شرایط ذکر شده تضعیف گردیده و رو به شکست گام نهاده است.

سیاست‌های تازە آمریکا و موضع آشکار بعضی از کشورهای منطقە در مخالفت با زیادەخواهی‌ و سلطه‌طلبی رژیم ایران و وجود برخی عوامل دیگر به مانعی اصلی بر سر راە سیاست و اعمال توسعەطلبانەی ایران در رابطە با نفوذ و گسترش قدرتش در کشورهای منطقە بدل شده است.

توافقنامە رژیم ایران با کشورهای ١+٥ در رابطە با توقف فعالیت‌های هستەای ایران نە تنها نتیجە مثبت اقتصادی و تاثیری بر وضعیت معیشتی مردم نداشتە، بلکە به حربەای برای تزاید فشار بر رژیم تهران برای رعایت بندهای ریز و درشت توافقنامه بدل گشته است. در چنین شرایطی کشور ایران با پرتاپ ٦ موشک بە سوی "دیرالزور" در سوریە و آزمایش موشک بالستیک و سیمرغ، بهانەی دیگری بە دست کشورهای غرب و در راس آن‌ها آمریکا داده است تا موجبات درخواست بازدید از مراکز موشکی و تسلیحاتی ایران از سوی آنان سهل‌الوصول شود.

حضور پررنگ رژیم ایران در سوریە بە بهانە جنگ با داعش و در حقیقت حمایت از دولت بشار اسد، با آمدن روسیە و پس از آن آمریکا بە صحنە پر تلاطم سوریە کم رنگتر شد و تشکیل هلال شیعە از سوی ایران با سازش آمریکا و روسیە و تشکیل منطقە آرام در جنوب و جنوب‌غربی آن کشور کە تحت کنترل آمریکا می‌باشد بە ناکامی انجامیده است. بە ویژە با راەاندازی چندین پایگاە نظامی و نیز تاسیس چهار فرودگاە به وسیلەی آمریکا در سوریە، روز بە روز ایران تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

در عراق کە تا مدتی پیش رژیم ایران در غیاب آمریکا و عربستان بدون مانع جدی به راحتی جولان می‌داد، شاهد آن هستیم که در شرایط فعلی دیگر آمریکا در برابر عراق بی تفاوت نیست و همچنین عربستان و کشورهای خلیج و حتی مصر نیز نسبت بە زیادەخواهی‌های ایران در عراق سکوت نمی‌کنند و در برابر نفوذ و دخالت رژیم تهران در عراق و منطقە متحد و هم‌صدا و موضعی مشترک اتخاذ کردەاند. در همین ارتباط در عراق و حتی در میان نیروهای شیعە نیز صدای اعتراض و مخالفت نسبت به دخالت‌های نامحدود ایران در امور این کشور بە گوش می‌رسد.

گزارش دبیرکل حزب دمکرات با در نظر گرفتن این موارد بە این نتیجە رسید کە دوران نفوذ و قدرت رژیم در منطقە بە پایان رسیدە و جریان سقوط سریع آن فرا رسیدە است.

در تحلیل مورد اشاره، دبیرکل حزب با تمرکز بر وضعیت داخلی ایران بە دورە اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی پرداخت کە علی‌رغم وعدە و وعیدهایی که داده بود آمار اعدام‌ها افزایش یافته، بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ها چند برابر شدە و وضع معیشتی مردم نیز اگر بدتر نشده باشد رو به بهبودی نرفته است. با تمام این اوصاف و با وعدە و وعیدهای که روحانی مجددا به مردم داده بود و انتخاب دوبارەاش بە ریاست جمهوری، لیست اعضاء کابینەاش نشان می‌دهد کە بیشتر بە سمت اصولگرایان متمایل شده است و در این میان نیز نە زنی در کابینەاش وجود دارد و نە اثری از پیروان اهل سنت دیدە می‌شود.

در رابطە با تنش‌های داخلی رژیم مابین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، تحلیل مذکور علاوه بر واقعی دانستن تنش‌های موجود بر این امر تاکید دارد که این تنش‌ها ناشی از دغدغە هیچکدام از جناح‌های رژیم در راستای منافع و بهبود زندگی مردم و برقراری آزادی در جامعه نیست، بلکە درگیری‌های درون حکومتی در راستات جنگ قدرت و دست‌یابی بیشتر به منابع ثروت و سامان ملی می‌باشد و این جناح‌ها در راستای حفظ جمهوری اسلامی نە تنها اختلاف نظری ندارند بلکە هم رای و هم‌صدا نیز می‌باشند. در قسمت دیگری از تحلیل دبیرکل حزب، وضعیت کوردها در تمامی بخش‌های کوردستان مورد ارزیابی قرار گرفت و بە روابط حزب دمکرات با هر کدام از احزاب سیاسی کورد اشارە شد و بر لزوم همکاری میان احزاب بە ویژە احزاب کوردستان ایران تاکید نمود.

تحلیل سیاسی مذکور با در نظر قرار دادن تمام تغییرات و احتمالات محتمل، وظایف حزب را در رویارویی با هر احتمالی مشخص کرده و در این چارچوب بە "راسان" و پیوند دادن مبارزات شار و شاخ توجهی ویژه شده بود و راه‌های تقویت این نوع مبارزە نیز پیشنهاد گردید.

پلنوم، حمایت دفتر سیاسی حزب از رفراندوم و استقلال جنوب کوردستان را سیاستی درست ملی و وظیفەای میهنی بر شمرد و آنرا تائید کرد.

در بخش دیگری از فعالیت‌های پلنوم هفدەام، نظرات "رفقای پیشین" بر سر بە هم پیویستن دوبارە کە پس از چندین نشست هیئت‌های دو طرف اظهار شده بود، مورد بحث قرار گرفت وعلاوە بر تمام انتقاداتی که بە این دیدگاە شد، پلنوم ادامەی نشست‌ها و گفتگو را با رفقای پیشین بە منظور بە هم پیوستن، ضروری بر شمرد.

حاضران در پلنوم به صورت فعال در بحث‌های ارائه شده شرکت کرده و پس از اظهارنظرها و ارائه‌ی پیشنهاد در باب همە بخش‌های تحلیل قرائت شده و کمک در غنی‌تر کردن گزارش، راپورت مذکور را تصویب کرده و توصیەهای خود را در رابطە با تصمیمات پلنوم، بە دفتر سیاسی اعلام کردند.

پلنوم در ساعت ٨ غروب روز سەشنبە ١٧ مردادماە خاتمە یافت.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

١٨ مرداد ماە ١٣٩٦ هجری شمسی
٩ آگوست ٢٠١٧ میلادی


پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٣ در این شمارە می‌خوانید:

ــ مبارزه کورد و موانع آن
ــ زلزله‌ی سیاسی
ــ شکست کرکوک پایان راه نیست
ــ کرماشان در آئینه زلزله
 • کرماشان در آئینه‌ زلزله کرماشان در آئینه‌ زلزله
  از سوی دیگر حکومت ایران برای آنکه سیاست‌های فاشیستی‌اش در قبال زلزله‌زدگان و عدم کمک‌رسانی به آن‌ها عیان نشود مانع از ورود خبرنگاران مستقل و خارجی به مناطق زلزله‌زده شد. در همین رابطه "توماس ارد بریک" گزارشگر نیویورک تایمز آمریکا در تویتی نوشت: "همزمان با وقوع زلزله در کوردستان، به گزارشگران اجازه ورود به محل حادثه را نداده‌اند".
 • مبارزه کورد و موانع آن مبارزه کورد و موانع آن
  این علل که تاثیرات آن کمتر از دو علت اولیه نبوده، شامل نیروهای بومی می‌باشد که در جهت تأمین منافع خویش با نیروهای بیرونی در سرکوب نهضت‌های مردمی سهیم بوده و ملت کورد را در راه رسیدن به خواسته‌ها و آرمان‌های‌شان دچار مشکلاتی نموده‌اند و بیش از نیمی از فشار نیروهای حاکم توسط این گروه به اجرا گذاشته می‌شود.
 • زلزله‌ی سیاسی زلزله‌ی سیاسی
  در آن شامگاهی که زلزله‌ای شدید کوردستان را لرزاند و چندین شهر این دیار را در استان کرماشان با فاجعه‌ای انسانی روبرو ساخت، جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که از زیان‌های آن دور است، اما زیاد طول نکشید که زلزله‌ای سیاسی سرتاپای رژیم را به لرزه اندخت.
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".