• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٣ آوریل ٢٠١٨ میلادی - ٠٣ اردیبهشت ١٣٩٧ خورشیدی  

پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید

میلادی: ١٢-٠٨-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠۵/٢١ - ١٨:۴٠ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید
کوردستان میدیا: در پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بار دیگر بر تقویت و ادامە مبارزە "شار و شاخ" (شهر و کوهستان) تاکید شد.

متن اعلام شدە:

بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران در خصوص پایان هفدەامین پلنوم کمیتە مرکزی


در جهت اطلاع عموم اعلام می‌کنیم: پلنوم هفده‌ام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران منتخب کنگرە ١٥، در ساعت ٩ صبح روز دوشنبە ١٦ مرداد ماە ١٣٩٦ شمسی برابر با ٧ آگوست ٢٠١٧ میلادی شروع شد و پس از دو روز فعالیت مستمر در ساعت ٨ شب روز سەشنبە پایان یافت.

پلنوم بعد از دقیقەای سکوت برای گرامیداشت یاد شهیدان حزب بە ویژە شهیدان اخیر "راسان" آغاز گردید. سپس برنامەهای پلنوم کە پیشتر بە اطلاع اعضاء رهبری حزب رسیدە بود مورد بررسی قرار گرفت که بعد از تائید آن، گزارشی سیاسی و تحلیلی کلی در مورد وضعیت خاورمیانە و ایران و مبارزات ملت کورد در تمامی بخش‌های کوردستان و مسئولیت و مواضع حزب دمکرات کوردستان ایران در برابر احتمال روی دادن هر حادثە و تغییراتی، از طرف "مصطفی هجری" دبیرکل حزب تقدیم حاضرین گردید.

در این تحلیل علاوە بر اشاراتی بە وضعیت منطقە و در چارچوب تاثیرات شرایط ذکر شده، اوضاع و شرایط حاکم بر ایران مورد بررسی قرار گرفت، شرایطی که در آن رژیم اسلامی ایران بعد از سال‌ها دنبال کردن سیاست صدور انقلاب و ایجاد جناح‌ها و گروه‌های وابسته به خود به منظور اعمال نفوذ در کشورهای منطقە و بدلیل خلاء قدرت در منطقە، اوضاع افغانستان بعد از سقوط طالبان، عراق پس از صدام حسین، عقب نشینی آمریکا از عراق، جنگ سوریە و سیاست سازشکارانەی آمریکا با رژیم ایران کە در مدت ٨ سال ریاست‌جمهوری اوباما پیگیری می‌شد، زمینەی مناسب برای نفوذ او در منطقه مهیا شده بود. اما در شرایط فعلی و طی شش ماه اخیر به دلیل تغییرات اساسی که در سیاست آمریکا و کشورهای منطقە نسبت بە خاورمیانە در کل و علی‌الخصوص رژیم اسلامی ایران روی داده است، شرایط ذکر شده تضعیف گردیده و رو به شکست گام نهاده است.

سیاست‌های تازە آمریکا و موضع آشکار بعضی از کشورهای منطقە در مخالفت با زیادەخواهی‌ و سلطه‌طلبی رژیم ایران و وجود برخی عوامل دیگر به مانعی اصلی بر سر راە سیاست و اعمال توسعەطلبانەی ایران در رابطە با نفوذ و گسترش قدرتش در کشورهای منطقە بدل شده است.

توافقنامە رژیم ایران با کشورهای ١+٥ در رابطە با توقف فعالیت‌های هستەای ایران نە تنها نتیجە مثبت اقتصادی و تاثیری بر وضعیت معیشتی مردم نداشتە، بلکە به حربەای برای تزاید فشار بر رژیم تهران برای رعایت بندهای ریز و درشت توافقنامه بدل گشته است. در چنین شرایطی کشور ایران با پرتاپ ٦ موشک بە سوی "دیرالزور" در سوریە و آزمایش موشک بالستیک و سیمرغ، بهانەی دیگری بە دست کشورهای غرب و در راس آن‌ها آمریکا داده است تا موجبات درخواست بازدید از مراکز موشکی و تسلیحاتی ایران از سوی آنان سهل‌الوصول شود.

حضور پررنگ رژیم ایران در سوریە بە بهانە جنگ با داعش و در حقیقت حمایت از دولت بشار اسد، با آمدن روسیە و پس از آن آمریکا بە صحنە پر تلاطم سوریە کم رنگتر شد و تشکیل هلال شیعە از سوی ایران با سازش آمریکا و روسیە و تشکیل منطقە آرام در جنوب و جنوب‌غربی آن کشور کە تحت کنترل آمریکا می‌باشد بە ناکامی انجامیده است. بە ویژە با راەاندازی چندین پایگاە نظامی و نیز تاسیس چهار فرودگاە به وسیلەی آمریکا در سوریە، روز بە روز ایران تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

در عراق کە تا مدتی پیش رژیم ایران در غیاب آمریکا و عربستان بدون مانع جدی به راحتی جولان می‌داد، شاهد آن هستیم که در شرایط فعلی دیگر آمریکا در برابر عراق بی تفاوت نیست و همچنین عربستان و کشورهای خلیج و حتی مصر نیز نسبت بە زیادەخواهی‌های ایران در عراق سکوت نمی‌کنند و در برابر نفوذ و دخالت رژیم تهران در عراق و منطقە متحد و هم‌صدا و موضعی مشترک اتخاذ کردەاند. در همین ارتباط در عراق و حتی در میان نیروهای شیعە نیز صدای اعتراض و مخالفت نسبت به دخالت‌های نامحدود ایران در امور این کشور بە گوش می‌رسد.

گزارش دبیرکل حزب دمکرات با در نظر گرفتن این موارد بە این نتیجە رسید کە دوران نفوذ و قدرت رژیم در منطقە بە پایان رسیدە و جریان سقوط سریع آن فرا رسیدە است.

در تحلیل مورد اشاره، دبیرکل حزب با تمرکز بر وضعیت داخلی ایران بە دورە اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی پرداخت کە علی‌رغم وعدە و وعیدهایی که داده بود آمار اعدام‌ها افزایش یافته، بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ها چند برابر شدە و وضع معیشتی مردم نیز اگر بدتر نشده باشد رو به بهبودی نرفته است. با تمام این اوصاف و با وعدە و وعیدهای که روحانی مجددا به مردم داده بود و انتخاب دوبارەاش بە ریاست جمهوری، لیست اعضاء کابینەاش نشان می‌دهد کە بیشتر بە سمت اصولگرایان متمایل شده است و در این میان نیز نە زنی در کابینەاش وجود دارد و نە اثری از پیروان اهل سنت دیدە می‌شود.

در رابطە با تنش‌های داخلی رژیم مابین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، تحلیل مذکور علاوه بر واقعی دانستن تنش‌های موجود بر این امر تاکید دارد که این تنش‌ها ناشی از دغدغە هیچکدام از جناح‌های رژیم در راستای منافع و بهبود زندگی مردم و برقراری آزادی در جامعه نیست، بلکە درگیری‌های درون حکومتی در راستات جنگ قدرت و دست‌یابی بیشتر به منابع ثروت و سامان ملی می‌باشد و این جناح‌ها در راستای حفظ جمهوری اسلامی نە تنها اختلاف نظری ندارند بلکە هم رای و هم‌صدا نیز می‌باشند. در قسمت دیگری از تحلیل دبیرکل حزب، وضعیت کوردها در تمامی بخش‌های کوردستان مورد ارزیابی قرار گرفت و بە روابط حزب دمکرات با هر کدام از احزاب سیاسی کورد اشارە شد و بر لزوم همکاری میان احزاب بە ویژە احزاب کوردستان ایران تاکید نمود.

تحلیل سیاسی مذکور با در نظر قرار دادن تمام تغییرات و احتمالات محتمل، وظایف حزب را در رویارویی با هر احتمالی مشخص کرده و در این چارچوب بە "راسان" و پیوند دادن مبارزات شار و شاخ توجهی ویژه شده بود و راه‌های تقویت این نوع مبارزە نیز پیشنهاد گردید.

پلنوم، حمایت دفتر سیاسی حزب از رفراندوم و استقلال جنوب کوردستان را سیاستی درست ملی و وظیفەای میهنی بر شمرد و آنرا تائید کرد.

در بخش دیگری از فعالیت‌های پلنوم هفدەام، نظرات "رفقای پیشین" بر سر بە هم پیویستن دوبارە کە پس از چندین نشست هیئت‌های دو طرف اظهار شده بود، مورد بحث قرار گرفت وعلاوە بر تمام انتقاداتی که بە این دیدگاە شد، پلنوم ادامەی نشست‌ها و گفتگو را با رفقای پیشین بە منظور بە هم پیوستن، ضروری بر شمرد.

حاضران در پلنوم به صورت فعال در بحث‌های ارائه شده شرکت کرده و پس از اظهارنظرها و ارائه‌ی پیشنهاد در باب همە بخش‌های تحلیل قرائت شده و کمک در غنی‌تر کردن گزارش، راپورت مذکور را تصویب کرده و توصیەهای خود را در رابطە با تصمیمات پلنوم، بە دفتر سیاسی اعلام کردند.

پلنوم در ساعت ٨ غروب روز سەشنبە ١٧ مردادماە خاتمە یافت.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

١٨ مرداد ماە ١٣٩٦ هجری شمسی
٩ آگوست ٢٠١٧ میلادی


پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٢٣ در این شمارە می‌خوانید:

ــ نان، آزادی، کرامت انسانی
ــ قدرت در سایه و دولت
ــ حمله به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف
ــ عرفان رهنمون در مصاحبه با "کوردستان": مبارزه برای دکتر شرفکندی، شیوه‌ای از زندگی بود که به آن معنا و مفهومی فلسفی و اخلاقی می‌بخشید
 • عرفان رهنمون در مصاحبه با \ عرفان رهنمون در مصاحبه با "کوردستان": مبارزه برای دکتر شرفکندی، شیوه‌ای از زندگی بود که به آن معنا و مفهومی فلسفی و اخلاقی می‌بخشید
  ما مردم کورد باید بدانیم که تحت اشغال قرار داریم و تاریخ استعمار نشان داده است که استعمارگر به سهولت از منافع سرزمین تحت اشغالش چشم پوشی نخواهد کرد و برای پایان دادن به این ستمگری باید خیزشی نوین در کوردستان صورت گیرد .
 • چرا هدف قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیستند چرا هدف قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیستند
  همین یک ‌هفته پیش بود که ترامپ در نظر داشت دو هزار سرباز آمریکایی را که در سوریه حضور دارند به کشور بازگرداند و به طور کلی از سوریه خارج شود.
 • حمله‌ به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف حمله‌ به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف
  آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، واکنش نظامی به استفاده از سلاح شیمیایی از سوی رژیم اسد یک واکنش کاملا محدود بود. چند هدف محدود نظامی که بنا به گفته کشورهای غربی مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی بودند مورد هدف قرار گرفتند. ترزا می، هدف از این حمله‌ را صرفا بازداشتن رژیم اسد از به کارگیری مجدد سلاح‌های شیمیای عنوان کرد.
 • قدرت در سایه و دولت قدرت در سایه و دولت
  در مورد چالش دوم نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در صدا و سیما جمهوری اسلامی به حضور عوامل داخلی در چالش ارز، اشاره کرد و مصطفی تاجزاده در تویتی از چالش ارز به عنوان نقطه عطف در تقابل دولت در سایه با دولت حسن روحانی نام برد.
 • نشست اعضای اتحادیه کشورهای عرب با هدف اتحاد در برابر ایران و اورشلیم نشست اعضای اتحادیه کشورهای عرب با هدف اتحاد در برابر ایران و اورشلیم
  این نشست در شهر ظهران در منطقه نفت‌خیز شرق عربستان برگذار شد. انتخاب این مکان احتمالا بر این مبنا بوده که از تیر رس موشک‌های حوثی‌ها که عموما ریاض پایتخت و شهرهای جنوبی را هدف قرار می‌دهند، در امان باشد.
 • نان، آزادی، کرامت انسانی نان، آزادی، کرامت انسانی
  "انسانی که در فقر نگه داشته شده و انسانی كه هویت قومی، دینی و یا ملی‌اش انکار می‌گردد و مورد هجوم سیاست آسمیلاسیون فرهنگی و تحقیر قرار گرفته و یا تحت ستم جنسی زندگی می‌کند، انسانی‌ست که کرامت‌اش از او سلب گردیده".
 • چارچوبی برای فهم تنش در روابط روسیه با غرب چارچوبی برای فهم تنش در روابط روسیه با غرب
  وی همچنین در مصاحبه با تلویزیون سی.اس.پن مدعی شد که این اقدام نمونه‌ای از اقدامات متعددی است که روسیه بدون توجه به قواعد و عرف بین‌الملل انجام آن‌ها را انجام داده است و به همین دلیل است که کشورهای غربی با شدت عمل بیشتری با این مساله رو به رو شدند.
 • نگاهی به سخنان خامنه‌ای، در اول فروردین ٩٧ نگاهی به سخنان خامنه‌ای، در اول فروردین ٩٧
  فاکتور زمان، در حل چالش‌های داخلی و فاکتور تداوام ناامنی موجود در کشورهای که انقلاب اسلامی_ایرانی به آن‌ها صادر شده است، در مسائل خارجی از عواملی هستند که بر ابعاد چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در داخل و خارج می‌افزاید و می‌تواند چالش‌ها را به ابرچالش و غیره‌قابل حل تبدیل نماید.
 • تحقیر راهکاری برای آسمیله کردن تحقیر راهکاری برای آسمیله کردن
  در جامعه چند فرهنگی، چندآئینی و چند ملیتی ایران، هر کدام از بخش‌های اصلی جامعه، خود را صاحب هویتی مستقل و مختص به خود می‌دانند و هیچکدام خود را بخشی یا جزئی از دیگری محسوب نمی‌کند.
 • کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری
  نکته قابل توجه اینکه برای دمکراتیک‌تر شدن موسسات حزبی، مدیر کل از سوی کنگره انتخاب و در مقابل مرکز سیاسی و کنگره پاسخگو می‌باشد.
 • ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان
  در واقع مقاومت مردمی کوردستان، قبل از فتوای جهاد خمینی با خشونت و تعصبات ناسیونالیسم ایرانی روبررو بود اما بعد از اعلام جهاد از طرف خمینی، کوردستان هدف ارعاب و خشونت گروه‌های متعصب مذهبی و قومی قرار گرفت.
 • بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟
  درست است که تلاش‌های ملت کورد برای احقاق حقوق اولیه‌شان به جایی نرسیده و خسارات سنگین جانی و مالی را هم متحمل شده‌اند اما سرکوب ملت کورد برای کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه هم بدون هزینه نبوده است. کشور ترکیه برای سرکوب کوردها هر سال بطور مستقیم میلیاردها دلار هزینه می‌کند و بطور غیرمستقیم هم در اثر جنگ و ناامنی لطمات اقتصادی زیادی را متحمل می‌شود و حتی مجبور است برای ساکت نگاه داشتن کشورهای قدرتمند و موثر جهان امتیازات سیاسی زیادی بدهد.
 • پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق
  این گروه و ابومهدی مهندس برای فعالیت‌های‌شان تا قبل از ٢٠١١ از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
 • کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز
  کوردستان در سالی که گذشت, شاهد وقایع متعدد تاریخی بود. وقایع تاریخی می‌توانند هم تلخ باشد و هم شیرین و نسبت به اهمیت آن، می‌تواند مقطعی از تاریخ را خلق کند و به نمادی از یک دوران تاریخی بدل شود.