• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٠ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠١ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید

میلادی: ١٢-٠٨-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠۵/٢١ - ١٨:۴٠ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید
کوردستان میدیا: در پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بار دیگر بر تقویت و ادامە مبارزە "شار و شاخ" (شهر و کوهستان) تاکید شد.

متن اعلام شدە:

بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران در خصوص پایان هفدەامین پلنوم کمیتە مرکزی


در جهت اطلاع عموم اعلام می‌کنیم: پلنوم هفده‌ام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران منتخب کنگرە ١٥، در ساعت ٩ صبح روز دوشنبە ١٦ مرداد ماە ١٣٩٦ شمسی برابر با ٧ آگوست ٢٠١٧ میلادی شروع شد و پس از دو روز فعالیت مستمر در ساعت ٨ شب روز سەشنبە پایان یافت.

پلنوم بعد از دقیقەای سکوت برای گرامیداشت یاد شهیدان حزب بە ویژە شهیدان اخیر "راسان" آغاز گردید. سپس برنامەهای پلنوم کە پیشتر بە اطلاع اعضاء رهبری حزب رسیدە بود مورد بررسی قرار گرفت که بعد از تائید آن، گزارشی سیاسی و تحلیلی کلی در مورد وضعیت خاورمیانە و ایران و مبارزات ملت کورد در تمامی بخش‌های کوردستان و مسئولیت و مواضع حزب دمکرات کوردستان ایران در برابر احتمال روی دادن هر حادثە و تغییراتی، از طرف "مصطفی هجری" دبیرکل حزب تقدیم حاضرین گردید.

در این تحلیل علاوە بر اشاراتی بە وضعیت منطقە و در چارچوب تاثیرات شرایط ذکر شده، اوضاع و شرایط حاکم بر ایران مورد بررسی قرار گرفت، شرایطی که در آن رژیم اسلامی ایران بعد از سال‌ها دنبال کردن سیاست صدور انقلاب و ایجاد جناح‌ها و گروه‌های وابسته به خود به منظور اعمال نفوذ در کشورهای منطقە و بدلیل خلاء قدرت در منطقە، اوضاع افغانستان بعد از سقوط طالبان، عراق پس از صدام حسین، عقب نشینی آمریکا از عراق، جنگ سوریە و سیاست سازشکارانەی آمریکا با رژیم ایران کە در مدت ٨ سال ریاست‌جمهوری اوباما پیگیری می‌شد، زمینەی مناسب برای نفوذ او در منطقه مهیا شده بود. اما در شرایط فعلی و طی شش ماه اخیر به دلیل تغییرات اساسی که در سیاست آمریکا و کشورهای منطقە نسبت بە خاورمیانە در کل و علی‌الخصوص رژیم اسلامی ایران روی داده است، شرایط ذکر شده تضعیف گردیده و رو به شکست گام نهاده است.

سیاست‌های تازە آمریکا و موضع آشکار بعضی از کشورهای منطقە در مخالفت با زیادەخواهی‌ و سلطه‌طلبی رژیم ایران و وجود برخی عوامل دیگر به مانعی اصلی بر سر راە سیاست و اعمال توسعەطلبانەی ایران در رابطە با نفوذ و گسترش قدرتش در کشورهای منطقە بدل شده است.

توافقنامە رژیم ایران با کشورهای ١+٥ در رابطە با توقف فعالیت‌های هستەای ایران نە تنها نتیجە مثبت اقتصادی و تاثیری بر وضعیت معیشتی مردم نداشتە، بلکە به حربەای برای تزاید فشار بر رژیم تهران برای رعایت بندهای ریز و درشت توافقنامه بدل گشته است. در چنین شرایطی کشور ایران با پرتاپ ٦ موشک بە سوی "دیرالزور" در سوریە و آزمایش موشک بالستیک و سیمرغ، بهانەی دیگری بە دست کشورهای غرب و در راس آن‌ها آمریکا داده است تا موجبات درخواست بازدید از مراکز موشکی و تسلیحاتی ایران از سوی آنان سهل‌الوصول شود.

حضور پررنگ رژیم ایران در سوریە بە بهانە جنگ با داعش و در حقیقت حمایت از دولت بشار اسد، با آمدن روسیە و پس از آن آمریکا بە صحنە پر تلاطم سوریە کم رنگتر شد و تشکیل هلال شیعە از سوی ایران با سازش آمریکا و روسیە و تشکیل منطقە آرام در جنوب و جنوب‌غربی آن کشور کە تحت کنترل آمریکا می‌باشد بە ناکامی انجامیده است. بە ویژە با راەاندازی چندین پایگاە نظامی و نیز تاسیس چهار فرودگاە به وسیلەی آمریکا در سوریە، روز بە روز ایران تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

در عراق کە تا مدتی پیش رژیم ایران در غیاب آمریکا و عربستان بدون مانع جدی به راحتی جولان می‌داد، شاهد آن هستیم که در شرایط فعلی دیگر آمریکا در برابر عراق بی تفاوت نیست و همچنین عربستان و کشورهای خلیج و حتی مصر نیز نسبت بە زیادەخواهی‌های ایران در عراق سکوت نمی‌کنند و در برابر نفوذ و دخالت رژیم تهران در عراق و منطقە متحد و هم‌صدا و موضعی مشترک اتخاذ کردەاند. در همین ارتباط در عراق و حتی در میان نیروهای شیعە نیز صدای اعتراض و مخالفت نسبت به دخالت‌های نامحدود ایران در امور این کشور بە گوش می‌رسد.

گزارش دبیرکل حزب دمکرات با در نظر گرفتن این موارد بە این نتیجە رسید کە دوران نفوذ و قدرت رژیم در منطقە بە پایان رسیدە و جریان سقوط سریع آن فرا رسیدە است.

در تحلیل مورد اشاره، دبیرکل حزب با تمرکز بر وضعیت داخلی ایران بە دورە اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی پرداخت کە علی‌رغم وعدە و وعیدهایی که داده بود آمار اعدام‌ها افزایش یافته، بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ها چند برابر شدە و وضع معیشتی مردم نیز اگر بدتر نشده باشد رو به بهبودی نرفته است. با تمام این اوصاف و با وعدە و وعیدهای که روحانی مجددا به مردم داده بود و انتخاب دوبارەاش بە ریاست جمهوری، لیست اعضاء کابینەاش نشان می‌دهد کە بیشتر بە سمت اصولگرایان متمایل شده است و در این میان نیز نە زنی در کابینەاش وجود دارد و نە اثری از پیروان اهل سنت دیدە می‌شود.

در رابطە با تنش‌های داخلی رژیم مابین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، تحلیل مذکور علاوه بر واقعی دانستن تنش‌های موجود بر این امر تاکید دارد که این تنش‌ها ناشی از دغدغە هیچکدام از جناح‌های رژیم در راستای منافع و بهبود زندگی مردم و برقراری آزادی در جامعه نیست، بلکە درگیری‌های درون حکومتی در راستات جنگ قدرت و دست‌یابی بیشتر به منابع ثروت و سامان ملی می‌باشد و این جناح‌ها در راستای حفظ جمهوری اسلامی نە تنها اختلاف نظری ندارند بلکە هم رای و هم‌صدا نیز می‌باشند. در قسمت دیگری از تحلیل دبیرکل حزب، وضعیت کوردها در تمامی بخش‌های کوردستان مورد ارزیابی قرار گرفت و بە روابط حزب دمکرات با هر کدام از احزاب سیاسی کورد اشارە شد و بر لزوم همکاری میان احزاب بە ویژە احزاب کوردستان ایران تاکید نمود.

تحلیل سیاسی مذکور با در نظر قرار دادن تمام تغییرات و احتمالات محتمل، وظایف حزب را در رویارویی با هر احتمالی مشخص کرده و در این چارچوب بە "راسان" و پیوند دادن مبارزات شار و شاخ توجهی ویژه شده بود و راه‌های تقویت این نوع مبارزە نیز پیشنهاد گردید.

پلنوم، حمایت دفتر سیاسی حزب از رفراندوم و استقلال جنوب کوردستان را سیاستی درست ملی و وظیفەای میهنی بر شمرد و آنرا تائید کرد.

در بخش دیگری از فعالیت‌های پلنوم هفدەام، نظرات "رفقای پیشین" بر سر بە هم پیویستن دوبارە کە پس از چندین نشست هیئت‌های دو طرف اظهار شده بود، مورد بحث قرار گرفت وعلاوە بر تمام انتقاداتی که بە این دیدگاە شد، پلنوم ادامەی نشست‌ها و گفتگو را با رفقای پیشین بە منظور بە هم پیوستن، ضروری بر شمرد.

حاضران در پلنوم به صورت فعال در بحث‌های ارائه شده شرکت کرده و پس از اظهارنظرها و ارائه‌ی پیشنهاد در باب همە بخش‌های تحلیل قرائت شده و کمک در غنی‌تر کردن گزارش، راپورت مذکور را تصویب کرده و توصیەهای خود را در رابطە با تصمیمات پلنوم، بە دفتر سیاسی اعلام کردند.

پلنوم در ساعت ٨ غروب روز سەشنبە ١٧ مردادماە خاتمە یافت.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

١٨ مرداد ماە ١٣٩٦ هجری شمسی
٩ آگوست ٢٠١٧ میلادی


پلنوم هفدەام کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران بە پایان رسید
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.