• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ آوریل ٢٠١٨ میلادی - ٠١ اردیبهشت ١٣٩٧ خورشیدی  

تروریست بە خانەات برگرد

میلادی: ١۶-١٠-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٧/٢۴ - ١۶:٣٩ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
تروریست بە خانەات برگرد
آگری اسماعیل نژاد

سرانجام رئیس‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، روز ١٣ اکتبر ٢٠١٧ استراتژی خود، در برابر ایران را طی مصاحبەای ١٩ دقیقەای اعلام کرد.

طبق استراتژی جدید، سپاە پاسداران جمهوری اسلامی بە دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کنندە، در لیست تحریم وزارت خزانەداری آمریکا قرار گرفت.

دونالد ترامپ، استراتژی جدید خود را طی ١٩ دقیقە اعلام کرد و در این ١٩ دقیقە ضمن اشارەای بە تاریخ فعالیت‌های تروریستی ایران علیە آمریکا، سپاە پاسداران را "نیروی ترور و شخصی رهبر ایران" نامید. وی در این سخنرانی "١٠ بار" بە حمایت ایران از تروریست در منطقە و جهان اشارە کرد.

چند دقیقە پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا، توسط رئیس جمهور این کشور، وزارت خزانەداری آمریکا، سپاە پاسداران را بە دلیل حمایت این گروە، از گروه‌های تروریستی در لیست تحریم قرار داد.

در مورد تحریم سپاە پاسداران توسط آمریکا باید بە این نکتە اشارە کرد کە پیش‌تر و از ٢٠٠٧ تا اکنون چندین بار وزارت خزانەداری آمریکا، بخشی از فرماندهان و شاخە‌هایی از سپاە پاسداران را بە دو دلیل از جملە فعالیت‌های موشکی بالستیک و نقض حقوق بشر در ایران مورد تحریم قرار دادە است اما اینکە کلیت سپاە پاسداران و بە جرم حمایت از گروه‌های تروریستی تحت تحریم وزارت خزانەداری آمریکا قرار بگیرد، در تاریخ تحریم‌های آمریکا علیە ایران اولین بار است.

چند ساعت قبل از سخنرانی دونالد ترامپ، کاخ سفید طی بیانیه‌ای ضمن اینکە نکتە‌هایی از استراتژی جدید آمریکا در برابر ایران را اعلام کرد؛ دلیل این تصمیم‌گیری را نیز تا حدودی آشکار نمود. در این فکت‌ شیت آمدە است: "فهرست کامل فعالیت‌های خرابکارانه رژیم ایران بسیار فراتر از تهدیدهای اتمی آن است. این فعالیت‌ها شامل توسعه برنامه موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل تسلیحات اتمی، حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریسم و افراط‌گرایی، پشتیبانی از جنایات رژیم بشار اسد علیه مردم سوریه، دشمنی با اسرائیل، تهدید نسبت به کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس، حملات سایبری به مؤسسات مالی و نظامی آمریکا، اسرائیل و سایر متحدان آمریکا، نقض حقوق بشر مردم ایران و حبس خارجی‌ها در زندان می‌شود". در ادامە همین فکت شیت بە سیاست دولت باراک اوباما در قبال ایران اشارە شدە و آمدە است: "دولت باراک اوباما با کوتەبینی و تمرکز صرف بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران، عملا رسیدگی به دیگر فعالیت‌های خرابکارانه رژیم ایران را به حاشیه برد و اجازه داد تا نفوذ ایران در منطقه به سطح غیرقابل تحملی برسد. "

دولت دونالد ترامپ در فکت شیت کە کاخ سفید در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران اعلام کردە است، از دولت هم حزبی آقای ترامپ، جورج بوش نقد کردە و در این زمینە می‌نویسد: "دولت پیشین پرزیدنت جورج دبلیو بوش با توجه مدام به تهدیدهای سازمان‌های افراطیون سنی، از تهدیدهای دراز مدت افراط‌گرایان و رادیکال‌های مورد پشتیبانی ایران (گروه‌های شبه نظامی شیعه) غفلت کرد. در نتیجه‌ی این سیاست، آمریکا از مقابله با توسعه‌گرایی حکومت ایران و شبکه نیروهای نیابتی و تروریست‌های هوادار آن که با هدف تضعیف کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند، غفلت کرد". فکت شیت، کاخ سفید، بە این اشارە کردە کە "دولت فعلی آمریکا این اشتباه‌ها را تکرار نخواهد کرد. دولت ترامپ این تهدیدها را به شکل همه‌جانبه نسبت به فعالیت‌های خرابکارانه توسط حکومت تهران پاسخ خواهد داد و به دنبال تغییر رفتار این رژیم خواهد بود.

این استراتژی به دنبال خنثی کردن و مقابله با تهدیدات ایران، به ویژه تهدیدات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود".

در فکت شیت کاخ سفید آمدە است: "رفتار گستاخانە رژیم ایران، بە ویژە سپاە پاسداران یکی از خطرناک‌ترین تهدیدها، علیە منافع آمریکا و ثبات منطقە است. رژیم ایران با سوءاستفاده از مناقشات منطقه‌ای و بی‌ثباتی آن، به شکل متجاوزگرانه‌ای به گسترش نفوذ و دامنه تهدیدها علیه همسایگان خود دست زده است" .

رئیس جمهور آمریکا در متن سخنرانی‌اش در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران، متذکر شد که با متحدان آمریکا بە این نتیجە رسیدەاند، کە باید جلوی فعالیت‌های بی‌ثبات کنندە جمهوری اسلامی در منطقە گرفتە شود .

با توجە بە متن، بیانیە کاخ سفید و سخنرانی دونالد ترامپ در زمینە استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران می‌توان گفت کە دولت کنونی آمریکا، سیاست "صدور انقلاب اسلامی_ایرانی" بە کشورهای مسلمان کە توسط جمهوری اسلامی پیروی می‌شود را یک تهدید علیە خود و ثبات منطقە تلقی می‌کند.

هواداران غربی برجام بر این عقیدە بودند کە برجام می‌تواند، زمینە بازگشت ایران بە جامعە جهانی را فراهم کند و در برابر این بازگشت و خروج از انزوا، ایران بە یک کشور نرمال در روابط بین‌الملل تبدیل می‌شود، پس در واقع هدف از برجام کنترل برنامە هستەای جمهوری اسلامی و نیز تشویق ایران برای بازگشت بە روابط نرمال بین‌المللی و دست کشیدن رژیم از سیاست‌های بی‌ثبات کنندە، عدم حمایت از گروه‌های تروریستی و عدم دخالت در کشورهای اسلامی بود.

اما همچنان کە دونالد ترامپ نیز در سخنرانی خود بە آن اشارە کرد، برجام و عواید اقتصادی حاصل از این قرارداد، نە تنها مسبب آن نشدە است کە جمهوری اسلامی بە یک کشور نرمال در روابط بین‌المللی تبدیل شود، بلکە پول‌هایی کە بر طبق این قرارداد در اختیار جمهوری اسلامی قراردادە شدە است؛ در زمینە ترویج و صدور انقلاب اسلامی_ایرانی و حمایت از جنگ‌های نیابتی و گروه‌های تروریستی از جملە حزب‌اللە و حماس و حوثی و... سرمایە‌گذاری شدە است.

اهمیت استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران در این نکتە است کە بر طبق این استراتژی پایبندی آمریکا بە برجام در گرو این است کە ایران فعالیت‌های بی‌ثبات کنندە در منطقە و نیز حمایت از گروه‌های تروریستی را کنار بگذارد. یعنی استراتژی جدید آمریکا درست نقطە متقابل عملکرد این کشور در مورد برجام است چون همچنان کە در بالا نیز اشارە شد، در صورتی برجام می‌توانست همە خواست‌های آمریکا را فراهم نماید کە ایران از یک کشور بی‌ثبات کنندە بە کشوری با روابط بین‌المللی نرمال تبدیل شود. در واقع بر اساس استراتژی جدید آمریکا، می‌توان ادعا کرد کە در صورت تدوام ایران در تلاش برای حمایت از گروه‌های تروریستی و ترویج سیاست صدور انقلاب اسلامی_ایرانی نە تنها آمریکا بە برجام پایبند نخواهد شد، بلکە احتمال افزایش تنش بین ایران و آمریکا بیشتر شدە و حتی این امکان وجود دارد کە آمریکا در آیندە سپاە پاسداران را نیز در لیست ترور قرار دهد.

در واقع استرتژی جدید آمریکا در راستای کاهش بی‌ثباتی در خاورمیانە و کشورهای اسلامی طراحی شدە و شرط کاهش بی‌ثباتی در این کشورهای نیز، بازگشت جمهوری اسلامی بە درون مرزهای خود و دست کشیدن از سیاست صدور انقلاب اسلامی_ایرانی است.

البتە این استراتژی جدید، نقطە ضعف بزرگی نیز دارد و آن این است کە هرچند دونالد ترامپ بە تاریخ تروریسم دولتی جمهوری اسلامی علیە آمریکا در سخنرانی خود اشارە نمود، اما واقعیت این است کە تروریسم دولتی جمهوری اسلامی علیە مردم ایران و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی بە مراتب بسیار گستردەتر از تروریسم دولتی این رژیم در روابط بین المللی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی است.

هرچند در فکت شیت اشارە مختصر بە مسئلە پایمالی حقوق بشر در ایران توسط سپاە پاسداران شدە است، اما در استراتژی جدید آمریکا بە تروریسم دولتی علیە مردم و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی اشارەای نشدە است.

عدم اشارە بە تروریسم دولتی علیە مخالفان جمهوری اسلامی نشان دهندە آن است کە آمریکا و متحدان آن، تنها در پی آن هستند کە جمهوری اسلامی را بە درون مرزهای خود بازگردانند و اینکە این رژیم در درون مرزهای خود چە سیاستی را علیە مردم و مخالفان داخلی و حتی نیروهای اپوزسیون اعمال می‌کند؛ فعلا اهمیت چندانی برای ابرقدرت‌ها ندارد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٢٣ در این شمارە می‌خوانید:

ــ نان، آزادی، کرامت انسانی
ــ قدرت در سایه و دولت
ــ حمله به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف
ــ عرفان رهنمون در مصاحبه با "کوردستان": مبارزه برای دکتر شرفکندی، شیوه‌ای از زندگی بود که به آن معنا و مفهومی فلسفی و اخلاقی می‌بخشید
 • عرفان رهنمون در مصاحبه با \ عرفان رهنمون در مصاحبه با "کوردستان": مبارزه برای دکتر شرفکندی، شیوه‌ای از زندگی بود که به آن معنا و مفهومی فلسفی و اخلاقی می‌بخشید
  ما مردم کورد باید بدانیم که تحت اشغال قرار داریم و تاریخ استعمار نشان داده است که استعمارگر به سهولت از منافع سرزمین تحت اشغالش چشم پوشی نخواهد کرد و برای پایان دادن به این ستمگری باید خیزشی نوین در کوردستان صورت گیرد .
 • چرا هدف قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیستند چرا هدف قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیستند
  همین یک ‌هفته پیش بود که ترامپ در نظر داشت دو هزار سرباز آمریکایی را که در سوریه حضور دارند به کشور بازگرداند و به طور کلی از سوریه خارج شود.
 • حمله‌ به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف حمله‌ به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف
  آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، واکنش نظامی به استفاده از سلاح شیمیایی از سوی رژیم اسد یک واکنش کاملا محدود بود. چند هدف محدود نظامی که بنا به گفته کشورهای غربی مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی بودند مورد هدف قرار گرفتند. ترزا می، هدف از این حمله‌ را صرفا بازداشتن رژیم اسد از به کارگیری مجدد سلاح‌های شیمیای عنوان کرد.
 • قدرت در سایه و دولت قدرت در سایه و دولت
  در مورد چالش دوم نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در صدا و سیما جمهوری اسلامی به حضور عوامل داخلی در چالش ارز، اشاره کرد و مصطفی تاجزاده در تویتی از چالش ارز به عنوان نقطه عطف در تقابل دولت در سایه با دولت حسن روحانی نام برد.
 • نشست اعضای اتحادیه کشورهای عرب با هدف اتحاد در برابر ایران و اورشلیم نشست اعضای اتحادیه کشورهای عرب با هدف اتحاد در برابر ایران و اورشلیم
  این نشست در شهر ظهران در منطقه نفت‌خیز شرق عربستان برگذار شد. انتخاب این مکان احتمالا بر این مبنا بوده که از تیر رس موشک‌های حوثی‌ها که عموما ریاض پایتخت و شهرهای جنوبی را هدف قرار می‌دهند، در امان باشد.
 • نان، آزادی، کرامت انسانی نان، آزادی، کرامت انسانی
  "انسانی که در فقر نگه داشته شده و انسانی كه هویت قومی، دینی و یا ملی‌اش انکار می‌گردد و مورد هجوم سیاست آسمیلاسیون فرهنگی و تحقیر قرار گرفته و یا تحت ستم جنسی زندگی می‌کند، انسانی‌ست که کرامت‌اش از او سلب گردیده".
 • چارچوبی برای فهم تنش در روابط روسیه با غرب چارچوبی برای فهم تنش در روابط روسیه با غرب
  وی همچنین در مصاحبه با تلویزیون سی.اس.پن مدعی شد که این اقدام نمونه‌ای از اقدامات متعددی است که روسیه بدون توجه به قواعد و عرف بین‌الملل انجام آن‌ها را انجام داده است و به همین دلیل است که کشورهای غربی با شدت عمل بیشتری با این مساله رو به رو شدند.
 • نگاهی به سخنان خامنه‌ای، در اول فروردین ٩٧ نگاهی به سخنان خامنه‌ای، در اول فروردین ٩٧
  فاکتور زمان، در حل چالش‌های داخلی و فاکتور تداوام ناامنی موجود در کشورهای که انقلاب اسلامی_ایرانی به آن‌ها صادر شده است، در مسائل خارجی از عواملی هستند که بر ابعاد چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در داخل و خارج می‌افزاید و می‌تواند چالش‌ها را به ابرچالش و غیره‌قابل حل تبدیل نماید.
 • تحقیر راهکاری برای آسمیله کردن تحقیر راهکاری برای آسمیله کردن
  در جامعه چند فرهنگی، چندآئینی و چند ملیتی ایران، هر کدام از بخش‌های اصلی جامعه، خود را صاحب هویتی مستقل و مختص به خود می‌دانند و هیچکدام خود را بخشی یا جزئی از دیگری محسوب نمی‌کند.
 • کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری
  نکته قابل توجه اینکه برای دمکراتیک‌تر شدن موسسات حزبی، مدیر کل از سوی کنگره انتخاب و در مقابل مرکز سیاسی و کنگره پاسخگو می‌باشد.
 • ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان
  در واقع مقاومت مردمی کوردستان، قبل از فتوای جهاد خمینی با خشونت و تعصبات ناسیونالیسم ایرانی روبررو بود اما بعد از اعلام جهاد از طرف خمینی، کوردستان هدف ارعاب و خشونت گروه‌های متعصب مذهبی و قومی قرار گرفت.
 • بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟
  درست است که تلاش‌های ملت کورد برای احقاق حقوق اولیه‌شان به جایی نرسیده و خسارات سنگین جانی و مالی را هم متحمل شده‌اند اما سرکوب ملت کورد برای کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه هم بدون هزینه نبوده است. کشور ترکیه برای سرکوب کوردها هر سال بطور مستقیم میلیاردها دلار هزینه می‌کند و بطور غیرمستقیم هم در اثر جنگ و ناامنی لطمات اقتصادی زیادی را متحمل می‌شود و حتی مجبور است برای ساکت نگاه داشتن کشورهای قدرتمند و موثر جهان امتیازات سیاسی زیادی بدهد.
 • پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق
  این گروه و ابومهدی مهندس برای فعالیت‌های‌شان تا قبل از ٢٠١١ از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
 • کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز
  کوردستان در سالی که گذشت, شاهد وقایع متعدد تاریخی بود. وقایع تاریخی می‌توانند هم تلخ باشد و هم شیرین و نسبت به اهمیت آن، می‌تواند مقطعی از تاریخ را خلق کند و به نمادی از یک دوران تاریخی بدل شود.