• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٠ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠١ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

ماراتن اتحاد و همبستگی

میلادی: ٣١-٠١-٢٠١٨ - خورشیدی: ١٣٩۶/١١/١١ - ١٩:۵٠ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
ماراتن اتحاد و همبستگی
جمال رسول دنخه

آنچه در این مبحث بیان می‌شود نه حمد و ثنای یک طرف بخصوص است و نە مذمت و نکوهش طرف دیگر و نه ارجحیت یک طرف بر طرف دیگر. لیکن آنچه نویسنده این سطور بە رشته تحریر در می‌آورد صرفا بیان ویژگی‌های یک جریان مذاکره است، برای اتحاد و همبستگی مبارزان دمکرات در یک صف زیر لوای "حزب دمکرات کوردستان ایران".

احدالناسی در میان خیرخواهان ملت کورد و جغرافیای کوردستان دیدە نخواهد شد کە نسبت بە متحد بودن و اتحاد داشتن ملت کورد، عاطفەای مثبت نداشتە باشد. از هر قشر و طیفی بر این موضع پافشاری کردەاند، رنج کورد در نبود اتحاد است و باید متحد شد. از انشعاب در حزب دمکرات کوردستان ایران، نزدیک بە یک دهه می‌گذرد. از آن لحظه تا کنون همه مردم کوردستان و اقشار متفاوت جامعە در محافل سیاسی خود صحبتی از انشعاب حزب دمکرات کوردستان ایران به میان آوردە و خواه یا ناخواه بر ضرورت اتحاد حزب دمکرات کوردستان ایران با رفقای پیشین، تاکید کردەاند.

همچنانکە ذکر شد از انشعاب حزب دمکرات کوردستان ایران نزدیک بە یک دهه می‌گذرد و مذاکرات بە شیوە ماراتن در جریان است کە باید صفوف مبارزات حزب دمکرات یکی شود و این ضرورتی تاریخی است و اقدامی غیر از آن ضربەای بر پیکره مبارزه ملت کورد در کوردستان ایران است. همه ما و مردم کوردستان کمابیش در جریان مذاکره بودە و هستیم و هر روز بیش از پیش، دلخوش بە آن می‌شویم کە در این برهە حساس زمانی، حزب دمکرات کوردستان ایران یکی خواهد شد و مبارزه شکل دیگری بە خود می‌‌گیرد.

باید اظهار داشت کە نباید توقع داشت که مردم از همە لایەهای پنهانی سیاست باخبر شوند و این لازمە حکمرانی است؛ چرا کە چنین چیزی از منطق به دور است و در هیچ مکانی از جهان سیاستمداران همە حال و احوال سیاسی را بازگو نخواهند کرد و تنها بر نقاط مثبت تمرکز کردە و آن را بیان می‌کنند.

از زمان انشعاب حزب دمکرات کوردستان ایران، رهبری حزب دمکرات کوردستان ایران، شاخه انشعابی را با مصوبە کنگرە خود بە عنوان "رفقای پیشین" شناخته و در طول مذکرات و رفتارها و روابط سیاسی خود از آنان با چنین نامی ذکر کردە است و هر از گاهی هم مورد غضب مردم کوردستان و بخصوص اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران و رفقای پیشین قرار گرفتە است. ولی آنچە مشهود است و پایدار اینکە حزب دمکرات کوردستان ایران بر سیاست خود مصرانە پایبند بودە است.

امروزه جریان مذاکرات به مانند گذشتە نیست و شکلی جدید بە خود گرفتە است و همچنانکە ذکر شد مردم دلگرم‌تر از همیشە هستند کە اتحاد روی خواهد داد. در این بین چند نکته حائز اهمیت است، اولا هر زمانی مذاکره انجام شدە است افکار عمومی بطور جداگانە آن را تفسیر می‌کنند خود جریانی جداگانە را طی می‌کنند و این نیز طبیعی است. ثانیا، حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان گفتگوها در راستای تامین اتحاد، درخواست‌ها و مسائل اولیە تغیرات و تخفیفات و چشم‌پوشی‌های داشتە است. (نگاهی بە اطلاعیەهای حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با مذاکرات اتحاد) کە این نیز در راستای تامین اتحاد دو جریان طبیعی و لازم است، چون در گفتگو باید طرف مقابل را نیز مدنظر داشت. ثالثا، لزومی نیست دو طرف مذاکرە تفصیل جلسات خود را بیان کنند. چون ‌همچنانکە در فوق ذکر گردید در هیچ مکانی از دنیا همە لایەهای چنین چیزی بازگو نخواهد شد.

در همە گفتارهای سیاسی، ادبی، نظامی و هر شکل دیگری از گفتار کلمات دو تعبیر دارند یکی "مجازی" و دیگری "حقیقت" کە بیشتر مجازها مورد نظرند تا حقیقی. در عرصه سیاست کارکردهای مجازی و غیر مستقیم مورد کاربرد داشته از سوی سیاستمداران استفادە می‌شود. در مورد مذکرات حزب دمکرات کوردستان ایران با رفقای پیشین این دو مورد اهمیتی وافر دارد که باید به شرح آن بپردازیم:

١ـ "تثبیت روابط دوستی و همدلی"؛ در پارەای از فضاهای سیاسی کە امکان آن وجود ندارد پاسخی روشن و دقیق به مخاطبین دادە شود، فرد سخنگو یا طرفین از کلیات سخن می‌گویند، با امیدواری و از سر الفت و انس سخن می‌رانند چرا که اگر مجال و توانایی آنرا ندارد پاسخی شفاف بدهند. چون در صورت بیان یک پاسخی شفاف طرفین با پیامدهای قدرت و لایەهای پنهانی سیاست درگیر خواهند شد. در این میان تنها به مردم و اعضای خود تکیە می‌شود تا بیان کنند کە اوضاع بە میل است و دریچەها روشن.

٢ـ "تثبیت روابط قدرت و قاهریت"؛ بند یک در مورد چیزی بود کە امکان جوابگویی شفاف نیست و باید مردم خود متکی شد. اما در این بند از قدرت سیاسی سخن گفتە می‌شود و طرف یا شخص سخنگو از سر قدرت و تحکیم موضع صحبت می‌کند. در اینجا شخص یا طرف بر عزم خود جزم است و با اطمینان پاسخگو است و قرار نیست به خاطر انتقادی یا شکوایەای از گفتەهای خود عقب نشینی کند.

در بند یک بنا بە این دلیل بدین شیوه سخن بیان می‌شود کە گویندە در حال دفاع از یک پروژه سیاسی است ولی در بند دوم بر موارد و ارزش‌ها تاکید گذاشته می‌شود. در اولی لحن از روی تواضع و فروتنی است اما در دومی لحن کوبنده و قاطع است.

با وصف این مصداق در بازگویی سیاست، تاکنون شاهد بودە و بارها شنیدەایم کە بخشی از توان و نیروی حزب دمکرات کوردستان ایران در مذاکره با رفقای پیشین صرف می‌شود، این سخن در جای خود لبریز از کژ فهمی و ناآگاهی است چرا کە انجام مذاکره باید ادامە یابد و ما به عنوان مسئول در قبال مردم خود و خواستەهای آنان باید فروتن باشیم.

آنچە ما تا کنون بصیر و سمیع آن بودەایم، بیشتر آگاهی‌های مذاکرات در باب "تثبیت روابط دوستی و همدلی" بودە است و حزب دمکرات کوردستان ایران به گواه یک دهە‌ی اخیر، مستمرا بر ادامە جریان مذاکرات و اتحاد تاکید داشتە است و برای اثبات این ادعا و صدقیت آن، هم در گفتەها و نوشتەهای آن مذاکره دیدە می‌شود.

تا کنون حزب دمکرات کوردستان ایران از روی سیاست "تثبیت روابط قدرت و قاهریت" خود سخنی در رابطه با مذاکره بە میان نیاوردە است آنچە بیان داشته تاکید بر جریان مذاکره بودە است کە صادقانه باید اذعان داشت کە طرف مقابل نیز بر آن تاکید ورزیدە است.

در پایان باید گفت ... حکایت همچنان باقی است و این نیز بە معنای ناکامی نیست بلکە رسیدن بە خواست مردم کوردستان است آن هم خواست اتحاد و یک دستگی صفوف مبارزان تحت عنوان "حزب دمکرات کوردستان ایران".

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.