• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
١٧ آگوست ٢٠١٧ میلادی - ٢۶ مرداد ١٣٩۶ خورشیدی  

عقل سیاسی ایرانی و هویت‌خواهی کُردها - مرکز تحقیقات استراتژیک حزب دمکرات کردستان ایران

عقل سیاسی ایرانی و هویت‌خواهی کُردها - مرکز تحقیقات استراتژیک حزب دمکرات کردستان ایران در این کتاب می‌خوانید:

ــ چهارچوب نظری و کلیات تاریخی
ــ کلیات تاریخی: مقدم های گذرا بر تاریخ کُردستان
ــ تکوین، تثبیت و تدوین عقل سیاسی ایران در تقابل با هویت‌خواهی کُرد
ــ مفهوم ایران زمین و دولت ایرانی

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٦ در این شمارە می‌خوانید:

ــ اراده معطوف به مقابله با سرکوب
ــ دوست و یاور مبارزه‌ای
ــ کورد نماینده، نماینده‌ی کورد
ــ مصاحبه اختصاصی روزنامه کوردستان با یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی